Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 116,9 738,5 156,6 1.012,0
De 35 a menys de 45 hores setmanals 91,9 1.497,2 312,2 1.901,2
45 hores setmanals i més 7,4 276,9 71,9 356,1
Total 222,4 2.600,9 567,8 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles