Saltar al contingut principal

L'Idescat porta a terme la recollida de dades de l'Enquesta de biblioteques 2018, amb la col·laboració del Departament de Cultura i segons l'acord signat amb l'INE.

El termini per trametre el qüestionari degudament emplenat és de 30 dies naturals a partir de la recepció de la carta de presentació (que conté l'usuari i la contrasenya per accedir-hi).

L'Idescat i l'INE us agraeixen la vostra col·laboració.

  • Idescat
  • INE

Consultes

Adreça electrònica: bib arrova idescat punt cat

Telèfon: 935 573 131

Legislació

Secret estadístic

Les informacions que es demanen són per elaborar una estadística oficial

L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per Llei al secret estadístic; és a dir, a no divulgar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial (art. 38 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).

Obligació de facilitar les dades

La Llei 4/1990 estableix l'obligació de facilitar les dades que se sol·liciten per a l'elaboració d'aquesta estadística i, també, l'art. 34 i següents de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. Els serveis estadístics podran sol·licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la Llei 12/1989).

Totes les persones físiques i jurídiques que subministrin dades, tant si la seva col·laboració és obligatòria com voluntària, han de contestar, de forma veraç, exacta, completa i dins del termini, a les preguntes ordenades de forma adient per part dels serveis estadístics (art. 10.2 de la Llei 12/1989).

L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les estadístiques per a finalitats estatals, serà sancionat d'acord amb el que disposen les normes incloses en aquest títol (art. 48.1 de la Llei 12/1989). Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 3.005,07 a 30.050,61 euros. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300,52 a 3.005,06 euros. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 60,10 a 300,51 euros (arts. 51.1, 51.2 i 51.3 de la Llei esmentada).