Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 4t trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,67 3.842,5 47,1 1,2 0,4
Homes 66,81 2.017,8 22,5 1,1 0,8
Dones 56,83 1.824,7 24,6 1,4 0,0
De 16 a 24 anys 45,60 307,4 21,6 7,6 5,1
De 25 a 54 anys 89,40 2.899,8 0,0 0,0 -0,5
De 55 anys i més 27,47 635,3 25,4 4,2 2,6
Ocupació 54,42 3.391,1 75,0 2,3 2,7
Homes 59,52 1.797,8 38,9 2,2 2,6
Dones 49,63 1.593,4 36,1 2,3 2,7
De 16 a 24 anys 32,99 222,4 19,4 9,6 9,2
De 25 a 54 anys 80,18 2.600,9 16,4 0,6 1,5
De 55 anys i més 24,55 567,8 39,2 7,4 6,0
Atur 11,75 451,4 -27,9 -5,8 -14,0
Homes 10,91 220,1 -16,4 -6,9 -11,9
Dones 12,67 231,3 -11,5 -4,7 -16,0
De 16 a 24 anys 27,64 85,0 2,2 2,7 -4,4
De 25 a 54 anys 10,31 298,9 -16,3 -5,2 -15,1
De 55 anys i més 10,62 67,5 -13,8 -16,9 -19,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 4t trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,61 22.868,8 103,8 0,5 0,3
Homes 64,45 12.227,2 67,4 0,6 0,3
Dones 53,08 10.641,6 36,4 0,3 0,3
De 16 a 24 anys 36,51 1.499,7 9,9 0,7 0,5
De 25 a 54 anys 86,86 17.474,5 -92,7 -0,5 -0,6
De 55 anys i més 26,32 3.894,6 186,7 5,0 4,2
Ocupació 50,14 19.564,6 566,2 3,0 2,7
Homes 56,15 10.653,1 313,9 3,0 2,6
Dones 44,45 8.911,5 252,4 2,9 2,8
De 16 a 24 anys 24,26 996,8 65,1 7,0 7,4
De 25 a 54 anys 75,41 15.170,7 279,2 1,9 1,7
De 55 anys i més 22,96 3.397,1 221,9 7,0 6,0
Atur 14,45 3.304,3 -462,4 -12,3 -11,2
Homes 12,87 1.574,1 -246,5 -13,5 -12,1
Dones 16,26 1.730,2 -215,8 -11,1 -10,3
De 16 a 24 anys 33,54 503,0 -55,2 -9,9 -10,5
De 25 a 54 anys 13,18 2.303,9 -371,9 -13,9 -12,3
De 55 anys i més 12,77 497,5 -35,2 -6,6 -6,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.842,5 milers al quart trimestre del 2018, dada que es tradueix en un 1,2% per sobre del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,67%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.391,1 milers de persones ocupades, un 2,3% més que al quart trimestre del 2017. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 451,4 milers de persones, quantitat que mostra un decrement del 5,8%. La taxa d'atur és de l’11,75%; per sexe, la dels homes és del 10,91% i la de les dones del 12,67%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (27,64%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,61%, la d'ocupació del 50,14% i la d'atur del 14,45%.

Data de publicació: 29 de gener del 2019. Propera actualització: 25 d'abril del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: