Saltar al contingut principal

CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

Codi: 01 05 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya. Inclusió de les dades relatives a les noves inscripcions al registre de matrícula dels consolats espanyols a l'estranger.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

Finalitat: Obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de naixement i país de residència

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Abril del 2015

Cost directe estimat: 13.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/010501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger. Aquestes característiques són: darrer municipi d'inscripció a Catalunya, país de residència, sexe, edat i lloc de naixement. La informació disponible és el resultat de l'explotació de l'arxiu INE del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal a qualsevol municipi de Catalunya. La creació d'aquest fitxer està regulada per la Llei 4/1996, de 10 de gener per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal.

Referència temporal de les dades: 2015 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Base de dades de població resident a l'estranger

Població resident a l'estranger

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015