Saltar al contingut principal

EMPCULT Estadística i comptes de les empreses culturals

L'Idescat ofereix una estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la dimensió econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

La importància de la cultura en l'àmbit del desenvolupament econòmic i social és reconeguda per la Unió Europea, que li reserva un paper important en la consecució dels objectius de les estratègies europees clau, com ara Europa 2020. Això no obstant, no es disposa d'un sistema europeu d'estadístiques culturals i encara no es generen dades específiques harmonitzades sobre la cultura. Les dades produïdes pels estats membres són sovint molt difícils de comparar per diverses causes:

  • les diferències en la definició de l'àmbit de la cultura i els seus límits;
  • l'evolució constant de l'àmbit cultural, que dificulta el consens sobre la seva pròpia definició;
  • la producció de dades de països que són heterogenis pel que fa als mètodes de recollida, periodicitat, cobertura i fonts utilitzades;
  • l'absència d'un mecanisme de centralització en l'àmbit europeu.

Després de l'aprovació de la primera resolució del Consell de la Unió Europea el 1995 sobre la promoció de les estadístiques de creixement cultural i econòmic, s'han fet grans esforços per millorar la comparabilitat de les estadístiques culturals en l'àmbit de la UE pels successius grups de treball europeus, que entre el 1997 i el 2004 van elaborar el primer marc europeu d'estadístiques culturals i van desenvolupar metodologies específiques.

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural utilitzada per l'Idescat s'ha basat fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme per el European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'Estadístiques Culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.

La informació sobre l'activitat de les empreses culturals que integra aquesta operació prové de les fonts estadístiques següents:

En aquest apartat estan disponibles els resultats de les empreses culturals a partir del 2008, primer any en què s'ha utilitzat en l'estadística estructural la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).