Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Catalunya. 4t trimestre del 2023
    Valor
Total 6.587,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.