Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Total 6.358,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.