Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
De 16 a 19 anys 76,1
De 20 a 24 anys 238,0
De 25 a 54 anys 2.882,3
De 55 anys i més 709,7
Total 3.906,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.