Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Sexe / Província
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Barcelona 148,8 161,3 310,1
Girona 21,1 22,7 43,8
Lleida 11,2 14,2 25,5
Tarragona 23,9 23,4 47,3
Total 205,1 221,6 426,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.