Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total 33.315,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.