Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total 11.860,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.