Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Persona principal 43,3
Persona no principal 33,4
Total 37,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles