Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
    Valor
Persona principal 851,1
Cònjuges 831,4
Fills 414,4
Resta de persones de la llar 173,8
Total 2.270,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.