Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Catalunya. 1999
    Valor
Estudiants 375,2
Jubilats, retirats i pensionistes 946,9
Feines de la llar 705,0
Discapacitats permanents 133,4
Resta de situacions 110,1
Total 2.270,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.