Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Desocupats que hi habiten
Catalunya. 2020
    Valor
Cap desocupat 2.646,4
Un desocupat 358,1
Dos desocupats i més 56,9
Total 3.061,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.