Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que conviuen amb pers. principal
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Cap o una persona 1.774,8
Dues persones 612,8
Tres persones i més 685,1
Total 3.072,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.