Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 12.120,8
De 25 anys i més 83.729,8
Total 95.850,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles