Saltar al contingut principal

Transparència

Per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat s'ofereix informació sobre els àmbits següents:

Si voleu demanar informació no estadística en relació amb la Llei 19/2014, podeu exercir el dret d'accés a la informació pública.

Si voleu sol·licitar informació estadística, ho podeu fer a través d'aquest formulari.

3. Contractació i convenis

5. Normativa

Dret d'accés a la informació pública

Si voleu exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica, ho podeu fer a través del formulari que trobareu tot seguit.

El procediment administratiu d'accés a la informació pública s'ha d'ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s'ha rebut, l'òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l'Administració ha de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació en el termini d'un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d'aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l'article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l'òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l'hagi demanada, en el termini de trenta dies. L'accés a la informació pública és gratuït, però l'expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.

Política de protecció de dades