Saltar al contingut principal

Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya és l'òrgan de representació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de Catalunya.

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya està presidit pel conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i està format pels membres següents:

 • El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
 • Dues vicepresidències, que recauen en el secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i la persona titular de la unitat directiva del departament a la qual s'adscriu l'Idescat.
 • El director o directora de l'Idescat, que actua com a secretari del Consell.
 • Una persona representant de cadascun dels departaments de la Generalitat, nomenada pel conseller o consellera respectiu, que coincideix amb l'alt càrrec sobre el qual recau la competència estadística del departament.
 • Dues persones representants dels consells comarcals, una en representació de les comarques de 75.000 habitants o més i l'altra, de la resta de comarques.
 • Una persona representant de cadascuna de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 • Una persona representant de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Una persona representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants.
 • Una persona representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants.
 • Una persona representant de les cambres oficials de comerç.
 • Una persona representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya.

Corresponen al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les funcions següents:

 • Aprovar les propostes pertinents d'activitats estadístiques amb vista a l'elaboració del projecte del Pla estadístic de Catalunya.
 • Aprovar la proposta de Programa anual d'actuació estadística que el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya ha d'elevar al Govern per a la seva aprovació.
 • Ser informat de les normes que han de regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques declarades d'interès de la Generalitat.
 • Fer propostes en relació amb les actuacions estadístiques que afectin l'àmbit territorial de Catalunya.
 • En general, les que li sotmeti el president o presidenta.

Per a una descripció més detallada de les funcions del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (articles 8 i 9).

Membres
President
Conseller d'Economia i Hisenda Sr. Jaume Giró Ribas
Vicepresidents
Secretari general del Departament d'Economia i Hisenda Sr. Jordi Cabrafiga Macias
Secretària d'Economia Sra. Maria Matilde Villarroya Martínez
Vocals
Director de l'Idescat (secretari del Consell) Sr. Xavier Cuadras Morató
Departament de la Presidència Pendent de nomenament
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori Pendent de nomenament
Departament d'Empresa i Treball Pendent de nomenament
Departament d'Economia i Hisenda Sra. Marta Curto Grau
Departament d'Igualtat i Feminismes Sra. Georgina Oliva Peña
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert Pendent de nomenament
Departamanet d'Educació Pendent de nomenament
Departament de Recerca i Universitats Sra. Esther Morales Miguel
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Sr. David Mascort Subiranas
Departament de Salut Sra. Montse Moharra Francès
Departament d'Interior Pendent de nomenament
Departament de Drets Socials Sra. Maria Dolors Rusinés Bonet
Departament de Cultura Pendent de nomenament
Departament de Justícia Sra. Monserrat Muñoz Moreno
Representant dels consells comarcals de 75.000 habitants o més Pendent de nomenament
Representant dels consells comarcals de la resta de comarques Sr. Francesc Xavier Quer Bosch
Diputació de Barcelona Sr. Francesc X. Forcadell Esteller
Diputació de Girona Sr. Miquel Noguer Planas
Diputació de Lleida Sr. Eloi Bergós Farràs
Diputació de Tarragona Sr. Eduard Rovira i Gual
Ajuntament de Barcelona Sr. Màrius Boada i Pla
Representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants Pendent de nomenament
Representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants Pendent de nomenament
Cambres oficials de comerç Sr. Joan Ramon Rovira i Homs
Representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya Sra. M. Teresa Martí i Castro