Saltar al contingut principal

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2024

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2024. Aquest treball de camp es farà entre els mesos de febrer i maig del 2024 i recollirà dades sobre els ingressos i les condicions de vida de les llars catalanes amb l'objectiu de disposar d'indicadors de pobresa, exclusió social i desigualtat, i poder-los comparar amb els indicadors europeus.

L'Enquesta de condicions de vida 2024 és una estadística oficial recollida en el Programa anual d'actuació estadística vigent (actuació 05 01 01), en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, prorrogat per a l'any 2024. S'adreça a una mostra de llars representatives de tot el territori de Catalunya.

Aquesta operació es porta a terme amb la col·laboració del Departament de Drets Socials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Metròpoli, i compta amb el suport de l'Institut Nacional d'Estadística.