Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

D'acord amb la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, els aprofitaments forestals s'han de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Amb aquesta fi, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació du a terme el programa anual d'aprofitaments i millores que recull tots els aprofitaments (fustes, llenyes, caça, pastures, tòfones, etc.) que s'han de realitzar durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya. Aquest programa busca la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents.

A més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural elabora anualment una relació de l'oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels programes anuals d'aprofitaments i millores, amb l'objectiu de donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".