Saltar al contingut principal

En els darrers anys s'ha incrementat notablement la demanda d'informació estadística sobre la societat de la informació, fet que ha impulsat les estadístiques sobre temes relacionats amb la producció, l'ús i l'impacte de les TIC i dels serveis de contingut digital.

El marc conceptual per al mesurament estadístic de la societat de la informació considera quatre elements clau:

 • l'oferta TIC, que engloba les empreses productores que desenvolupen, produeixen i comercialitzen els béns i serveis TIC i que són les que conformen el denominat sector TIC.
 • la demanda TIC, que engloba els usuaris, públics i privats, de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • els productes TIC.
 • els continguts i serveis digitals.

Des del punt de vista de l'oferta TIC, la publicació Estadística i comptes de les empreses del sector TIC pretén oferir informació rellevant sobre la situació de les empreses d'aquest sector a partir de diferents fonts estadístiques. Entre d'altres, es presenten resultats sobre l'activitat econòmica, el personal ocupat, la realització d'activitats innovadores i la seva despesa, la despesa en R+D interna i el comerç amb l'estranger que realitzen les empreses del sector TIC. El denominat sector TIC està format per les indústries manufactureres i de serveis amb activitat principal vinculada amb el desenvolupament, la producció, la comercialització i l'ús intensiu de les TIC. Aquest sector és molt rellevant des del punt de vista de l'anàlisi econòmica, ateses les altes taxes d'innovació, progrés tecnològic i productivitat que el caracteritzen.

A efectes estadístics, el sector TIC es pot definir segons un enfocament per sectors (enumeració de branques d'activitat corresponent a les empreses TIC) o un enfocament per productes (enumeració de productes TIC).

Per determinar la llista d'activitats i de productes considerats com a sector TIC s'ha considerat la metodologia proposada per l'OCDE i utilitzada per l'INE en aquesta matèria. D'aquesta manera es presenten conceptes i metodologies harmonitzades d'àmbit internacional.

La primera definició del sector TIC des del punt de vista de sectors d'activitat va ser aprovada l'any 1998. El llistat d'activitats incloses en aquest àmbit es va elaborar a partir de la Classificació internacional estàndard d'activitats industrials (ISIC Rev.3), segons les consideracions següents:

 • Les empreses del sector TIC industrial són aquelles que produeixen béns relacionats amb la comunicació per mitjans electrònics, la transmissió i el processament de la informació i la utilització de processos electrònics per a la identificació i registre de fenòmens físics, o per al control de processos físics.
 • Les empreses del sector TIC de serveis són aquelles que presten serveis relacionats amb la comunicació i el processament de la informació mitjançant mitjans electrònics.

L'any 2002 es duu a terme una revisió de la primera definició del sector TIC, incloent-hi les activitats de comerç a l'engròs directament relacionades amb els productes TIC (ordinadors, equips informàtics i programari, equips electrònics i de telecomunicacions).

La segona definició del sector TIC es va acordar l'any 2007. A partir de la classificació ISIC Rev. 4 s'actualitza la llista d'activitats incloses. Es consideren aquelles empreses que produeixen béns o presten serveis que permeten el processament de la informació i la seva comunicació per mitjans electrònics, incloent-hi la transmissió i presentació visual. La taula 1 presenta el llistat d'activitats incloses en el sector TIC en termes de la ISIC Rev.4 i la CCAE-2009.

Taula 1. Sector TIC segons l'enfocament per sectors (Segona definició. 2007)
Activitat ISIC Rev.4 CCAE-2009
Indústries manufactureres TIC
Fabricació de components electrònics 2610 2611
Fabricació de circuits impresos acoblats 2612
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics 2620 2620
Fabricació d'equips de telecomunicacions 2630 2630
Fabricació de productes electrònics de consum 2640 2640
Fabricació de suports magnètics i òptics 2680 2680
Comerç a l'engròs
Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics 4651 4651
Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components 4652 4652
Serveis TIC
Edició de videojocs 5820 5821
Edició de programes informàtics, excepte de videojocs 5829
Telecomunicacions
Telecomunicacions per cable 6110 6110
Telecomunicacions sense fil 6120 6120
Telecomunicacions per satèl·lit 6130 6130
Altres activitats de telecomunicacions 6190 6190
Activitats de tecnologia de la informació i del servei informatiu
Activitats de programació informàtica 6201 6201
Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació 6202 6202
Gestió d'instal·lacions informàtiques 6203
Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació 6209 6209
Portals web, processament de dades, hostatge i activitat relacionades
Processament de dades, hostatge i activitats relacionades 6311 6311
Portals web 6312 6312
Reparació d'ordinadors i equips de comunicació
Reparació d'ordinadors i equips perifèrics 9511 9511
Reparació d'equips de comunicació 9512 9512

Pel que fa al sector TIC segons l'enfocament per productes s'ha utilitzat la definició de productes TIC restringida, és a dir, centrada en aquells béns que faciliten la comunicació, el processament i la transmissió d'informació mitjançant mitjans electrònics. Aquesta definició del sector TIC s'utilitza en la publicació per proporcionar els resultats de les taules Comerç amb l'estranger i Valor de la producció de béns TIC, en què els productes del sector TIC s'han agrupat en 5 grups de productes PRODCOM. La taula 2 presenta la relació de classes CPA-2008 considerades en cada grup.

Taula 2. Sector TIC segons l'enfocament per productes
Activitat Classes CPA-2008
Equips de telecomunicacions 2630, 2640, 2731, 2732, 2931
Ordinadors i equip relacionat 2612, 2620
Components electrònics 2611, 2612, 2640, 2711, 2790
Equips d'àudio i vídeo 2620, 2640, 2670, 2680
Altres productes TIC (maquinària i equipament d'oficina, equips mèdics i de control de processos, instruments de mesura, control i navegació) 2651, 2660, 2670, 2823, 2829 i 2899

La informació sobre el sector TIC presentada en aquesta publicació s'ha obtingut a partir de fonts estadístiques ja existents. En cada una de les taules, les dades s'han classificat segons l'activitat principal de l'empresa, és a dir, en la definició del sector TIC s'ha utilitzat un enfocament per sectors. En alguns casos no ha estat possible obtenir resultats representatius a un nivell de desagregació elevat per a les branques d'activitat i els productes. En aquests casos s'ha optat per oferir resultats de la manera més desagregada possible mantenint un nivell de representativitat desitjat. Les operacions estadístiques utilitzades i els principals conceptes es descriuen breument a continuació:

1. Estadística estructural d'empreses del sector industrial i Estadística estructural d'empreses del sector serveis

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) estudia les empreses amb activitat principal inclosa en les seccions B a E de la CCAE-2009. Fins a l'any 2012, l'enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats, i això ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses.

D'altra banda, l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) investiga el conjunt dels serveis de mercat, és a dir, les empreses dedicades al comerç, turisme, transport, tecnologies de la informació, activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (seccions G a J i L a N, R i S, excepte la divisió 94). A partir de l'any 2021 s'hi inclouen l'Educació i les Activitats sanitàries i de serveis socials (seccions P i Q de la CCAE-2009, respectivament).

Aquestes dues fonts contenen informació de les principals característiques estructurals de les empreses del seu àmbit. Per a aquesta publicació de síntesi es mostren una sèrie de magnituds i conceptes econòmics que reflecteixen la importància del sector TIC en l'economia catalana.

L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques a les dues estadístiques estructurals d'empreses esmentades com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals. Per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables.

L'any de referència 2021 s'apliquen diverses millores metodològiques, que es regeixen pel Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, i pel Reglament d'execució (UE) 2020/1197 de la Comissió, de 30 de juliol de 2020.

Els canvis més significatius que afecten l'Estadística i comptes de les empreses del sector TIC són: l'ampliació de la mostra de l'activitat Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics (divisió 95 de la CCAE-2009); la concreció de quins sectors institucionals són objecte de cobertura de l'Estadística, i, finalment, una millora en l'estimació del nombre d'empreses.

Per tant, a partir del 2021 els resultats no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Per obtenir més informació sobre el marc i el disseny mostral de les enquestes estructurals d'empreses, podeu consultar l'informe metodològic de l'INE.

Les variables utilitzades en aquesta publicació són:

Valor de la producció (preus bàsics)

Flux monetari que mesura l'import de béns i serveis produïts per l'empresa.

Consum intermedi (preus bàsics)

Valor de béns i serveis consumits en el procés de producció, excloent-ne els béns de capital.

Valor afegit brut (preus bàsics)

Riquesa generada durant el període considerat, que s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi.

Excedent brut d'explotació (preus bàsics)

Diferència entre el valor afegit brut a preus bàsics i la suma de les despeses de personal més els impostos sobre la producció.

Nombre d'empreses

Nombre de les empreses l'activitat econòmica principal de les quals pertany a l'àmbit de la delimitació establerta. Per activitat econòmica principal s'entén la que genera més valor afegit o, si no es disposa d'aquesta dada, la que generi un valor de producció més alt o la que doni ocupació a més persones.

Persones ocupades

Persones fixes o eventuals que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis, o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge).

Persones assalariades

Persones ocupades vinculades a l'empresa per un contracte de treball i retribuïdes amb quantitats fixes o periòdiques (sou, salari, comissió, a preu fet o en espècie).

Volum de negoci

Suma dels imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets.

Consums i treballs fets per altres empreses

Suma del valor dels consums (les compres menys la variació d'existències) de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies, i el valor dels treballs duts a terme per altres empreses o professionals del sector. (Aquests treballs han de formar part del procés de producció propi.)

Despeses en serveis exteriors

Despeses en concepte de serveis de naturalesa diversa prestats per tercers.

Despeses de personal

Despeses relatives a tots els pagaments que efectua l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, incloent-hi les càrregues socials a càrrec de l'empresa.

Les dades s'ofereixen segons les següents agrupacions de branques d'activitat a partir de la CCAE-2009.

Sector TIC
Activitat CCAE-2009
TIC Industrial
Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats 261
Fabricació d'ordinadors i perifèrics, equips de telecomunicacions i suports magnètics i òptics 262, 263, 268
Fabricació de productes electrònics de consum 264
TIC de Serveis
Comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 465
Edició de programes informàtics 582
Telecomunicacions 61
Serveis de tecnologies de la informació 62
Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web 631
Reparació d'ordinadors i equips de comunicació 951

2. Enquesta industrial de productes

L'Enquesta industrial de productes està dirigida a establiments industrials que cobreixen un 90% de la producció de cada classe de la CCAE-2009. Per a cada any s'obté el valor de producció.

L'any 2021, l'Enquesta s'adapta als nous reglaments europeus, fet que provoca que hi hagi un canvi metodològic i que a partir del 2021 els resultats no siguin estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Els productes del sector TIC s'han agrupat en 5 grups de productes PRODCOM. Per a cada grup es mostra la relació de classes CPA-2008 que agrupa.

Aquests grups són:

Agrupació de productes
Activitat Classes CPA-2008
Equips de telecomunicacions 2630, 2640, 2731, 2732, 2931
Ordinadors i equip relacionat 2612, 2620
Components electrònics 2611, 2612, 2640, 2711, 2790
Equips d'àudio i vídeo 2620, 2640, 2670, 2680
Altres productes TIC 2651, 2660, 2670, 2823, 2829 i 2899

3. Estadística sobre activitats en recerca i desenvolupament (R+D)

L'Estadística sobre activitats en R+D proporciona la informació relativa al personal dedicat a activitats d'investigació, així com els recursos econòmics destinats a realitzar aquestes activitats. S'investiguen tots els sectors econòmics (empreses, administracions públiques, ensenyament superior i institucions privades sense finalitat de lucre) però, als efectes d'aquesta publicació, només es considera el sector empresarial (empreses amb activitat principal en les seccions A a S, excepte les seccions O, P i la divisió 94 de la CCAE-2009).

En aquesta publicació s'ofereixen resultats segons les següents agrupacions de branques d'activitat a partir de la CCAE-2009:

Sectorització TIC
Activitat CCAE-2009
TIC industrial 261–264, 268
Comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 465
Edició de programes, processament de dades i reparació d'ordinadors 582, 631, 951
Telecomunicacions 61
Serveis de tecnologies de la informació 62
Personal en R+D interna

Personal ocupat directament en activitats d'R+D interna, sense distinció del nivell de responsabilitat. El personal es presenta segons tipus d'ocupació: investigadors i altre personal en R+D.

A Personal investigador s'hi inclouen els científics i enginyers implicats en la concepció o creació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes i en la gestió dels corresponents projectes, així com els gerents i administradors dedicats a la planificació dels aspectes científics dels treballs d'R+D.

A Altre personal en R+D s'hi inclou el personal tècnic i auxiliar que dona suport a les tasques d'R+D.

Aquesta variable s'expressa en equivalència a jornada completa (EJC), és a dir, al personal empleat en activitats d'R+D interna a temps complet s'hi sumen les fraccions de temps del personal que treballa amb dedicació parcial en aquestes activitats.

Despesa en R+D interna

És la despesa en activitats d'R+D interna feta dins de la unitat o centre investigador. Per tant és aquella quantitat destinada a treballs creatius portats a terme dins l'empresa per augmentar el volum de coneixements i la seva utilització per idear productes i processos nous o millorats. També s'hi inclou la despesa realitzada fora de l'empresa com a suport a les tasques internes d'R+D.

Aquest concepte es presenta per naturalesa de la despesa en R+D: despesa corrent i de capital feta dins l'empresa, sigui quin sigui l'origen dels fons.

La informació publicada sobre personal i despesa fa referència a empreses amb activitat d'R+D interna feta a Catalunya, independentment d'on estigui situada la seva seu social.

4. Enquesta sobre innovació a les empreses

L'Enquesta sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (despesa en innovació, impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, etc.). Es dirigeix a totes les empreses agrícoles, industrials, de construcció i de serveis amb 10 persones assalariades o més, és a dir, empreses amb activitat principal en les seccions A a S, excepte les seccions O, P i la divisió 94 de la CCAE-2009.

Aquesta Enquesta segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius proposades per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) per recollir i interpretar dades sobre innovació.

L'any 2018 s'introdueix un canvi metodològic per l'aplicació de la nova revisió del Manual d'Oslo (2018), que modifica la definició d'empresa innovadora, entre d'altres aspectes, i provoca una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats d'anys anteriors.

A partir de l'any 2020, l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE té periodicitat biennal i es du a terme els anys parells.

Als efectes d'aquesta publicació, a partir de l'any 2018, s'ofereixen resultats sobre les variables següents:

Despesa en activitats innovadores

Inclou la despesa total destinada a fer qualsevol activitat innovadora. Per tant, inclou la despesa en R+D interna, en adquisició d'R+D (R+D externa), i la relativa a la resta d'activitats innovadores diferents a R+D com:

 • Adquisició d'equip de maquinària, programari, drets de propietat intel·lectual o edificis per a activitats innovadores diferents de l'R+D
 • Adquisició de coneixements externs (patents, llicències, marques registrades)
 • Disseny de producte, serveis de disseny, preparació de producció/distribució
 • Formació i desenvolupament professional dels empleats
 • Activitats de màrqueting directament relacionades amb innovacions diferents de l'R+D, incloent-hi investigació de mercats.

La informació publicada correspon a la despesa en activitats innovadores de les empreses que han fet alguna activitat innovadora a Catalunya, amb independència d'on tenen la seu social.

Empreses amb despesa en activitats innovadores

Inclou les empreses amb seu social a Catalunya que han fet despesa en alguna activitat innovadora en l'any de referència.

Empreses amb innovació de producte en el període

Inclou les empreses que han introduït al mercat un bé o servei nou o millorat que difereix significativament dels béns o serveis anteriors a l'empresa.

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet innovació de producte en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

Empreses amb innovació de processos de negoci en el període

Inclou les empreses que han implementat a la seva activitat algun procés de negoci nou o millorat per a una o més funcions del seu negoci que difereixen significativament del procés de negoci anterior de l'empresa. Les funcions de negoci incorporades poden ser en algun dels processos de negoci següents:

 • Mètodes de fabricació o producció de béns o serveis
 • Sistemes logístics o mètodes de lliurament o distribució
 • Mètodes de processament d'informació o comunicació
 • Mètodes de comptabilitat o altres operacions administratives
 • Pràctiques de negocis per a procediments organitzatius o relacions externes
 • Mètodes d'organització de responsabilitat laboral, presa de decisions o gestió de recursos humans
 • Mètodes de màrqueting per a promoció, embalatge, fixació de preus, posicionament del producte o serveis postvenda

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet alguna innovació en els seus processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

Empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci en el període

Inclou tant les empreses que han fet algun tipus d'innovació de producte com les que han fet innovacions de processos de negoci.

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet algun tipus d'innovació en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

Fins a l'any 2017, l'Enquesta sobre innovació a les empreses segueix la revisió del Manual d'Oslo del 2005. Per tant, els indicadors que es difonen en aquesta publicació són:

Despesa en innovació tecnològica

Inclou la despesa total destinada a fer qualsevol activitat per a la innovació tecnològica. Per tant, inclou la despesa en R+D interna i externa, així com la relativa a la resta d'activitats innovadores tecnològicament.

La informació publicada correspon a la despesa en innovació tecnològica de les empreses que han fet alguna activitat innovadora a Catalunya, amb independència d'on tenen la seu social.

Empreses amb activitats d'innovació tecnològica

Una innovació tecnològica és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït al mercat (l'anomenada "innovació de producte") o la introducció dins l'empresa d'un procés nou o millorat significativament ("innovació de procés"). Les activitats per a la innovació tecnològica estan classificades de la manera següent:

 • Treballs d'R+D interna
 • Adquisició d'R+D (R+D externa)
 • Activitats d'adquisició de maquinària i equip relacionades amb productes i processos tecnològicament nous o millorats
 • Adquisició d'altres coneixements externs per a la innovació
 • Formació per a activitats innovadores
 • Introducció d'innovacions en el mercat
 • Disseny i altres preparatius per a la producció o distribució

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet alguna activitat d'innovació tecnològica en l'any de referència.

Empreses amb innovacions tecnològiques en el període

Inclou les empreses que han fet alguna activitat per a la innovació tecnològica (descrites a l'apartat anterior) en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors. Comprèn les empreses amb seu social a Catalunya.

Empreses amb innovacions no tecnològiques en el període

Inclou tant les empreses que han innovat en aspectes organitzatius (implementació de nous mètodes organitzatius en el funcionament intern d'una empresa, en l'organització del lloc de treball o les relacions externes) com les que han innovat en la comercialització (implementació de noves estratègies o conceptes comercials que no hagin estat utilitzats amb anterioritat).

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet innovacions no tecnològiques en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

Empreses amb innovacions tecnològiques o no tecnològiques en el període

Inclou tant les empreses que han fet algun tipus d'innovació tecnològica (de producte o de procés) com les que han fet innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització).

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet algun tipus d'innovació en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

En aquesta publicació s'ofereixen resultats segons les següents agrupacions de branques d'activitat a partir de la CCAE-2009:

Sectorització TIC
Activitat CCAE-2009
TIC industrial 261–264, 268
Comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 465
Edició de programes, processament de dades i reparació d'ordinadors 582, 631, 951
Telecomunicacions 61
Serveis de tecnologies de la informació 62

5. Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

L'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses permet conèixer la situació de les empreses catalanes en relació amb la dotació i ús de TIC i el comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions de la 69 a la 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1 de la CCAE-2009.

En l'elaboració d'aquesta publicació, els resultats provenen de les empreses de 10 ocupats o més amb seu social a Catalunya i amb activitat inclosa en les descrites a la definició del sector TIC. Per als anys anteriors al 2010, els resultats es refereixen a les empreses de 10 assalariats o més. Les dades publicades s'han obtingut considerant totes les agrupacions d'activitat incloses en l'àmbit poblacional de l'enquesta, excepte la divisió 56 i el grup 95.1.

L'any de referència de la taula Principals indicadors d'ús de les TIC i del comerç electrònic correspon al període de referència de les dades relatives a compres i vendes a través de comerç electrònic, mentre que les variables sobre equipament i ús de TIC (connexió a Internet, pàgina web, banda ampla i correu electrònic) són referides al gener de l'any posterior a l'indicat.

A partir de l'any 2013, l'enquesta deixa d'investigar la disponibilitat de correu electrònic.

6. Comerç amb l'estranger

Els resultats de Comerç amb l'estranger del sector TIC industrial s'obtenen de les dades del Departament de Duanes i Impostos Especials (Agència Estatal d'Administració Tributària). En concret, s'ofereixen resultats sobre les següents variables:

Exportacions (expedicions en el comerç intracomunitari)

Operacions per mitjà de les quals una mercaderia o un producte originari o elaborat a Catalunya es tramet a un altre país.

Importacions (introduccions en el comerç intracomunitari)

Operacions a partir de les quals una mercaderia o un producte originari o elaborat en un altre país s'adquireix a Catalunya.

Taxa de cobertura

Proporció que representen les exportacions (expedicions) sobre les importacions (introduccions).

Aquests resultats es presenten segons les agrupacions proposades per l'OCDE (taula 2. Sector TIC segons l'enfocament per productes). Per obtenir les dades d'aquestes agrupacions s'ha establert una correspondència entre la classificació de productes per activitat CPA-2008 i la nomenclatura combinada (NC).