Saltar al contingut principal

Marc Input-Output de Catalunya 2011

El Marc Input-Output de Catalunya 2011 (MIOC-2011) és una operació inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i s'ha elaborat a partir de les directrius metodològiques definides en el Sistema europeu de comptes (SEC 2010) vigent.

Els resultats que es difonen inclouen els comptes econòmics simplificats de l'economia catalana, les taules d'origen i de destinació i la taula simètrica, a un nivell de detall de 10 i a 82 branques d'activitat o productes. També s'inclou informació complementària per a l'anàlisi econòmica (usos, recursos, rendes, ocupació i productivitat). Els càlculs dels coeficients tècnics, multiplicadors i matriu inversa de Leontief s'han dut a terme a partir de la taula simètrica de l'economia catalana i es presenten conjuntament amb aquesta, des del moment de la difusió (novembre 2015).

La informació es pot visualitzar en format HTML i descarregar en CSV mitjançant l'arbre desplegable de l'Índex. També es pot descarregar en format Excel a l'apartat de Descàrrega de fitxers; en aquest cas, cada un dels fitxers de resultats (a 10 i a 82 branques o productes) conté les taules d'origen i de destinació i la taula simètrica, i informació complementària per a l'anàlisi.