Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província
Catalunya. 1999
    Valor
Barcelona 1.974,7
Girona 250,4
Lleida 147,9
Tarragona 256,2
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.