Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 69,6
De 20 a 24 anys 286,6
De 25 a 54 anys 2.008,2
De 55 anys i més 264,8
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.