Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 70,7
De 20 a 24 anys 285,0
De 25 a 54 anys 2.041,5
De 55 anys i més 268,7
Total 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.