Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 352,0
De 20 a 24 anys 1.466,9
De 25 a 54 anys 11.629,7
De 55 anys i més 1.511,2
Total 14.959,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.