Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Estudiants 2.924,2
Jubilats, retirats i pensionistes 6.177,0
Feines de la llar 5.254,7
Discapacitats permanents 788,3
Resta de situacions 424,2
Total 15.568,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.