Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Tarragona. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 243,8
Dones 248,9
Total 492,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.