Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball
Catalunya. 2020
    Valor
Empleat (amb caps i sense subordinats) 2.282,1
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 173,1
Comandament intermedi 299,0
Director de petita, mitjana o gran empresa 245,9
Ocupat independent 323,0
No ho sap 12,6
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.