Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball
Catalunya. 2020
    Valor
Empleat (amb caps i sense subordinats) 2.247,2
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 163,9
Comandament intermedi 295,1
Director de petita, mitjana o gran empresa 65,5
Ocupat independent 26,0
No ho sap 11,6
Total 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.