Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Persona principal 9,2
Persona no principal 10,1
Total 9,7
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles