Skip to main content

Índex de taules: Principals resultats. Per branques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.568 2.398 2.429
Nombre d'establiments 2.867 2.831 2.925
Persones ocupades 16.198 16.369 17.791
Ingressos d'explotació 11.648.232 13.047.470 14.072.901
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Treballs realitzats per a l'actiu 1.065 303 1.186
Subvencions a l'explotació 4.196 4.466 2.374
Resta d'ingressos d'explotació 404.693 437.585 455.235
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 214.238 409.100 240.131
Variació existències productes acabats i en curs -83.557 8.506 12.767
Despeses d'explotació 11.366.128 12.861.676 13.873.022
Consum de mercaderies 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Consum de primeres matèries i altres proveïments 186.942 80.699 160.919
Treballs realitzats per altres empreses 77.001 83.907 93.609
Despeses de personal 559.218 603.860 667.730
Sous i salaris 435.819 469.897 513.882
Càrregues socials i altres despeses de personal 123.399 133.963 153.848
Despeses en serveis exteriors 897.307 995.220 947.591
Dotacions per a amortitzacions 47.967 50.970 58.390
Resta de despeses d'explotació 343.976 358.421 393.503
Inversió bruta en actius materials 83.777 120.914 126.195
Inversió bruta en actius intangibles 2.667 1.268 14.234
Resultat de l'exercici 152.421 128.165 153.191
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.709 7.189 6.950
Nombre d'establiments 7.965 7.900 7.576
Persones ocupades 22.247 21.224 21.292
Ingressos d'explotació 1.677.879 1.718.458 1.806.275
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Treballs realitzats per a l'actiu 287 976 965
Subvencions a l'explotació 142 296 720
Resta d'ingressos d'explotació 19.691 25.929 37.876
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.973 3.259 10.661
Variació existències productes acabats i en curs 5.056 6.019 892
Despeses d'explotació 1.600.391 1.635.651 1.687.005
Consum de mercaderies 49.575 70.100 42.280
Consum de primeres matèries i altres proveïments 756.333 752.175 825.992
Treballs realitzats per altres empreses 56.875 72.433 106.569
Despeses de personal 453.099 468.533 465.919
Sous i salaris 356.463 373.051 366.350
Càrregues socials i altres despeses de personal 96.636 95.482 99.569
Despeses en serveis exteriors 238.529 238.454 225.166
Dotacions per a amortitzacions 24.175 27.422 23.769
Resta de despeses d'explotació 21.806 6.534 -2.692
Inversió bruta en actius materials 38.299 44.895 41.947
Inversió bruta en actius intangibles 878 2.733 1.777
Resultat de l'exercici -5.036 20.475 33.268
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.209 1.164 1.164
Nombre d'establiments 1.468 1.481 1.469
Persones ocupades 7.741 7.905 8.090
Ingressos d'explotació 2.193.677 2.397.404 2.446.042
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Treballs realitzats per a l'actiu 1.502 2.509 1.879
Subvencions a l'explotació 198 192 -246
Resta d'ingressos d'explotació 31.827 43.949 61.111
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 22.741 8.441 20.862
Variació existències productes acabats i en curs 3.650 -46 4.300
Despeses d'explotació 2.097.727 2.295.223 2.358.572
Consum de mercaderies 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Consum de primeres matèries i altres proveïments -20.459 19.338 30.387
Treballs realitzats per altres empreses 83.003 87.413 87.591
Despeses de personal 238.182 267.090 277.739
Sous i salaris 188.241 211.642 218.791
Càrregues socials i altres despeses de personal 49.941 55.448 58.948
Despeses en serveis exteriors 212.581 245.611 234.932
Dotacions per a amortitzacions 20.421 21.264 22.869
Resta de despeses d'explotació 37.895 11.626 12.187
Inversió bruta en actius materials 33.408 41.509 39.281
Inversió bruta en actius intangibles 4.259 4.552 3.278
Resultat de l'exercici 71.490 85.836 87.304
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 751 786 704
Nombre d'establiments 822 872 859
Persones ocupades 2.210 2.315 2.448
Ingressos d'explotació 654.011 741.684 808.672
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 248 12
Subvencions a l'explotació 91 62 56
Resta d'ingressos d'explotació 4.094 4.525 5.961
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 235 12.379 3.995
Variació existències productes acabats i en curs 1.241 1.635 1.688
Despeses d'explotació 629.411 718.268 779.445
Consum de mercaderies 486.363 559.275 597.378
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.667 32.752 36.487
Treballs realitzats per altres empreses 4.645 3.649 4.672
Despeses de personal 50.234 55.489 63.586
Sous i salaris 39.242 43.629 50.777
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.992 11.860 12.809
Despeses en serveis exteriors 51.384 58.609 69.182
Dotacions per a amortitzacions 2.984 2.932 3.884
Resta de despeses d'explotació 7.134 5.562 4.256
Inversió bruta en actius materials 3.618 4.772 6.128
Inversió bruta en actius intangibles 316 323 561
Resultat de l'exercici 14.144 19.059 19.622
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris comerç Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 15.450 14.248 14.240
Nombre d'establiments 14.634 14.481 14.402
Persones ocupades 22.031 21.944 22.429
Ingressos d'explotació 1.914.190 1.918.921 2.163.693
Volum de negoci 1.843.280 1.830.607 2.056.443
Treballs realitzats per a l'actiu 442 338 1.159
Subvencions a l'explotació 1.382 1.809 756
Resta d'ingressos d'explotació 69.086 86.167 105.335
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.487 -535 5.659
Variació existències productes acabats i en curs 1.409 1.793 158
Despeses d'explotació 1.405.503 1.426.788 1.640.538
Consum de mercaderies 36.956 28.243 28.353
Consum de primeres matèries i altres proveïments 192.263 154.736 366.659
Treballs realitzats per altres empreses 115.870 110.480 49.675
Despeses de personal 461.643 497.452 542.865
Sous i salaris 374.877 403.593 437.863
Càrregues socials i altres despeses de personal 86.766 93.859 105.003
Despeses en serveis exteriors 544.850 605.822 609.834
Dotacions per a amortitzacions 35.549 28.583 23.727
Resta de despeses d'explotació 18.371 1.472 19.424
Inversió bruta en actius materials 41.452 41.693 33.798
Inversió bruta en actius intangibles 4.768 3.965 5.256
Resultat de l'exercici 148.770 110.245 90.223
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs matèries agràries i animals vius Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.295 1.301 1.244
Nombre d'establiments 1.393 1.437 1.358
Persones ocupades 4.892 4.725 5.317
Ingressos d'explotació 4.206.439 3.827.031 3.900.928
Volum de negoci 4.169.031 3.797.563 3.870.753
Treballs realitzats per a l'actiu 9.639 9.931 1.379
Subvencions a l'explotació 7.326 3.218 4.815
Resta d'ingressos d'explotació 20.443 16.319 23.981
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -9.094 13.996 25.823
Variació existències productes acabats i en curs 3.707 9.506 -3.873
Despeses d'explotació 4.105.291 3.763.782 3.835.755
Consum de mercaderies 3.504.683 3.247.033 3.227.817
Consum de primeres matèries i altres proveïments 98.397 84.661 106.708
Treballs realitzats per altres empreses 71.972 51.313 66.314
Despeses de personal 142.232 142.508 159.032
Sous i salaris 115.952 115.873 129.606
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.280 26.635 29.426
Despeses en serveis exteriors 241.414 201.608 224.832
Dotacions per a amortitzacions 34.967 25.387 23.486
Resta de despeses d'explotació 11.627 11.272 27.565
Inversió bruta en actius materials 29.329 28.921 37.847
Inversió bruta en actius intangibles 1.940 3.220 32.352
Resultat de l'exercici 84.296 60.225 39.765
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 6.522 6.442 6.268
Nombre d'establiments 7.061 7.422 7.062
Persones ocupades 47.248 48.981 47.658
Ingressos d'explotació 21.167.445 21.085.191 21.322.932
Volum de negoci 20.895.460 20.798.676 21.020.201
Treballs realitzats per a l'actiu 1.539 1.851 2.880
Subvencions a l'explotació 36.745 31.104 22.888
Resta d'ingressos d'explotació 233.701 253.559 276.962
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 47.635 82.058 61.391
Variació existències productes acabats i en curs 28.343 14.090 44.883
Despeses d'explotació 20.568.006 20.445.342 20.865.846
Consum de mercaderies 15.845.244 15.718.064 15.812.279
Consum de primeres matèries i altres proveïments 515.686 528.209 485.041
Treballs realitzats per altres empreses 271.091 216.706 270.631
Despeses de personal 1.378.036 1.431.613 1.538.326
Sous i salaris 1.086.757 1.125.253 1.216.549
Càrregues socials i altres despeses de personal 291.279 306.360 321.777
Despeses en serveis exteriors 2.294.700 2.296.499 2.468.839
Dotacions per a amortitzacions 203.181 192.925 217.044
Resta de despeses d'explotació 60.069 61.326 73.686
Inversió bruta en actius materials 228.835 301.545 205.253
Inversió bruta en actius intangibles 34.125 26.067 25.524
Resultat de l'exercici 445.035 521.247 500.177
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 9.931 9.530 8.761
Nombre d'establiments 11.296 11.132 9.995
Persones ocupades 60.914 63.447 63.995
Ingressos d'explotació 23.240.950 25.618.651 26.107.441
Volum de negoci 22.610.497 24.923.823 25.467.676
Treballs realitzats per a l'actiu 52.420 19.366 18.755
Subvencions a l'explotació 10.275 6.837 5.366
Resta d'ingressos d'explotació 567.757 668.625 615.644
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 64.846 77.699 124.277
Variació existències productes acabats i en curs 21.700 26.047 40.682
Despeses d'explotació 22.476.035 24.684.707 25.167.495
Consum de mercaderies 15.065.105 16.515.388 16.626.830
Consum de primeres matèries i altres proveïments 433.969 479.451 441.722
Treballs realitzats per altres empreses 339.708 381.245 317.586
Despeses de personal 2.462.897 2.708.834 2.921.815
Sous i salaris 1.956.348 2.151.820 2.321.397
Càrregues socials i altres despeses de personal 506.549 557.013 600.417
Despeses en serveis exteriors 3.738.977 4.236.863 4.309.541
Dotacions per a amortitzacions 298.159 345.875 374.309
Resta de despeses d'explotació 137.219 17.051 175.691
Inversió bruta en actius materials 402.724 304.621 291.113
Inversió bruta en actius intangibles 72.918 84.682 85.526
Resultat de l'exercici 665.378 827.346 1.503.793
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs equips per a les TIC Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.141 1.275 1.147
Nombre d'establiments 1.423 1.584 1.401
Persones ocupades 13.333 14.298 14.316
Ingressos d'explotació 5.376.746 5.990.042 5.856.499
Volum de negoci 5.208.733 5.781.120 5.808.352
Treballs realitzats per a l'actiu 1.889 6.694 3.619
Subvencions a l'explotació 1.972 1.756 918
Resta d'ingressos d'explotació 164.151 200.472 43.610
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -8.070 3.135 16.540
Variació existències productes acabats i en curs 2.340 9.494 4.905
Despeses d'explotació 5.362.370 5.958.147 5.929.044
Consum de mercaderies 4.182.089 4.640.037 4.678.852
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.640 32.978 19.969
Treballs realitzats per altres empreses 76.229 86.403 76.660
Despeses de personal 628.862 694.135 749.483
Sous i salaris 497.164 547.835 595.135
Càrregues socials i altres despeses de personal 131.698 146.299 154.348
Despeses en serveis exteriors 400.343 453.573 374.542
Dotacions per a amortitzacions 28.381 32.613 27.274
Resta de despeses d'explotació 19.825 18.407 2.264
Inversió bruta en actius materials 26.629 33.265 36.485
Inversió bruta en actius intangibles 7.222 10.899 4.993
Resultat de l'exercici 61.894 98.814 115.908
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altra maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 4.756 4.247 4.209
Nombre d'establiments 5.124 4.727 4.740
Persones ocupades 28.717 28.955 29.748
Ingressos d'explotació 9.072.924 8.959.259 9.689.971
Volum de negoci 8.900.189 8.796.522 9.515.312
Treballs realitzats per a l'actiu 18.410 20.055 4.227
Subvencions a l'explotació 1.307 961 3.947
Resta d'ingressos d'explotació 153.017 141.721 166.485
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 39.438 75.435 89.680
Variació existències productes acabats i en curs 54.110 26.200 -977
Despeses d'explotació 8.660.740 8.539.094 9.239.056
Consum de mercaderies 6.029.096 5.894.633 6.480.016
Consum de primeres matèries i altres proveïments 107.859 106.186 139.914
Treballs realitzats per altres empreses 166.972 202.590 145.143
Despeses de personal 1.205.556 1.236.412 1.297.362
Sous i salaris 969.304 988.259 1.034.418
Càrregues socials i altres despeses de personal 236.252 248.152 262.944
Despeses en serveis exteriors 1.010.187 953.809 1.010.165
Dotacions per a amortitzacions 94.544 100.858 114.272
Resta de despeses d'explotació 46.527 44.607 52.184
Inversió bruta en actius materials 115.735 156.750 140.482
Inversió bruta en actius intangibles 10.690 15.186 16.805
Resultat de l'exercici 359.624 334.601 383.647
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç engròs especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 6.104 6.034 5.820
Nombre d'establiments 7.385 7.310 6.933
Persones ocupades 40.667 43.703 43.499
Ingressos d'explotació 25.100.714 24.423.472 28.105.797
Volum de negoci 24.903.401 24.254.640 27.938.813
Treballs realitzats per a l'actiu 4.986 7.106 8.405
Subvencions a l'explotació 3.652 3.667 4.552
Resta d'ingressos d'explotació 188.676 158.060 154.026
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 189.811 155.238 240.197
Variació existències productes acabats i en curs -191 11.192 57.081
Despeses d'explotació 24.490.792 23.719.593 27.327.800
Consum de mercaderies 19.964.661 19.290.345 22.554.909
Consum de primeres matèries i altres proveïments 209.616 242.881 265.304
Treballs realitzats per altres empreses 355.349 347.552 412.698
Despeses de personal 1.550.645 1.616.716 1.744.141
Sous i salaris 1.235.180 1.276.470 1.384.779
Càrregues socials i altres despeses de personal 315.465 340.246 359.362
Despeses en serveis exteriors 1.923.807 1.883.872 2.001.662
Dotacions per a amortitzacions 294.679 228.654 200.859
Resta de despeses d'explotació 192.035 109.574 148.228
Inversió bruta en actius materials 316.105 293.914 274.992
Inversió bruta en actius intangibles 25.724 30.352 36.669
Resultat de l'exercici 1.034.035 573.150 632.794
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.339 1.054 1.078
Nombre d'establiments 1.241 1.071 1.095
Persones ocupades 1.857 1.618 1.711
Ingressos d'explotació 315.411 359.301 327.141
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Treballs realitzats per a l'actiu 273 ~ 1.404
Subvencions a l'explotació 2 6 5
Resta d'ingressos d'explotació 741 1.879 2.058
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 418 8.817 -464
Variació existències productes acabats i en curs 835 2.492 1.252
Despeses d'explotació 314.643 338.822 327.167
Consum de mercaderies 225.368 250.175 232.116
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.411 8.538 2.889
Treballs realitzats per altres empreses 5.448 5.959 5.793
Despeses de personal 30.736 29.796 31.178
Sous i salaris 24.781 23.840 25.341
Càrregues socials i altres despeses de personal 5.954 5.956 5.837
Despeses en serveis exteriors 42.464 49.373 45.358
Dotacions per a amortitzacions 2.863 2.590 8.666
Resta de despeses d'explotació 352 -7.608 1.167
Inversió bruta en actius materials 2.931 4.940 2.204
Inversió bruta en actius intangibles 802 222 1.374
Resultat de l'exercici -5.712 18.378 -4.432
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.244 6.765 7.133
Nombre d'establiments 10.287 10.211 11.115
Persones ocupades 78.149 80.342 83.840
Ingressos d'explotació 14.707.384 15.205.557 16.055.631
Volum de negoci 14.253.695 14.672.301 15.472.421
Treballs realitzats per a l'actiu 13.977 14.657 14.077
Subvencions a l'explotació 4.537 3.765 3.157
Resta d'ingressos d'explotació 435.176 514.835 565.977
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 56.002 18.213 56.539
Variació existències productes acabats i en curs 1.224 -4.467 869
Despeses d'explotació 14.304.014 14.856.251 15.584.310
Consum de mercaderies 10.813.141 11.117.205 11.492.833
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.634 43.742 29.039
Treballs realitzats per altres empreses 27.416 28.164 28.303
Despeses de personal 1.672.255 1.747.762 1.932.344
Sous i salaris 1.249.147 1.346.265 1.537.393
Càrregues socials i altres despeses de personal 423.108 401.497 394.952
Despeses en serveis exteriors 1.350.848 1.469.173 1.608.430
Dotacions per a amortitzacions 324.376 351.438 360.035
Resta de despeses d'explotació 84.344 98.768 133.324
Inversió bruta en actius materials 186.002 308.384 470.256
Inversió bruta en actius intangibles 23.161 23.884 31.366
Resultat de l'exercici 220.593 253.150 311.968
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 19.201 17.819 17.511
Nombre d'establiments 21.876 20.959 20.162
Persones ocupades 58.111 54.241 54.937
Ingressos d'explotació 4.551.909 5.253.622 5.439.491
Volum de negoci 4.534.122 5.231.605 5.424.284
Treballs realitzats per a l'actiu 465 339 464
Subvencions a l'explotació 1.294 3.014 904
Resta d'ingressos d'explotació 16.027 18.664 13.839
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.641 -7.995 3.118
Variació existències productes acabats i en curs 1.547 -78 1.546
Despeses d'explotació 4.267.883 4.947.594 5.116.539
Consum de mercaderies 3.052.256 3.683.535 3.874.227
Consum de primeres matèries i altres proveïments 93.646 94.102 76.210
Treballs realitzats per altres empreses 14.783 17.183 19.421
Despeses de personal 648.015 693.311 701.125
Sous i salaris 513.547 549.436 550.351
Càrregues socials i altres despeses de personal 134.468 143.875 150.773
Despeses en serveis exteriors 418.064 413.693 416.354
Dotacions per a amortitzacions 36.504 36.597 35.235
Resta de despeses d'explotació 4.615 9.174 -6.034
Inversió bruta en actius materials 61.600 76.749 64.158
Inversió bruta en actius intangibles 5.595 5.575 5.995
Resultat de l'exercici 28.562 38.323 47.405
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 626 659 648
Nombre d'establiments 1.256 1.358 1.318
Persones ocupades 6.715 6.602 6.380
Ingressos d'explotació 2.468.811 2.394.473 3.119.780
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Treballs realitzats per a l'actiu 434 254 285
Subvencions a l'explotació 295 921 222
Resta d'ingressos d'explotació 39.263 41.220 43.853
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.696 520 -1.527
Variació existències productes acabats i en curs 1.035 407 7.777
Despeses d'explotació 2.406.397 2.326.143 3.018.683
Consum de mercaderies 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Consum de primeres matèries i altres proveïments 17.589 17.910 19.790
Treballs realitzats per altres empreses 5.407 6.301 5.289
Despeses de personal 168.717 157.490 168.170
Sous i salaris 131.950 122.217 131.692
Càrregues socials i altres despeses de personal 36.766 35.273 36.478
Despeses en serveis exteriors 151.934 150.706 164.602
Dotacions per a amortitzacions 19.133 19.551 22.644
Resta de despeses d'explotació 789 -27 -3.255
Inversió bruta en actius materials 19.196 17.280 28.511
Inversió bruta en actius intangibles 1.293 1.139 1.680
Resultat de l'exercici 50.577 50.703 77.426
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 42.241 39.507 37.454
Nombre d'establiments 50.808 49.700 46.458
Persones ocupades 145.833 141.691 140.282
Ingressos d'explotació 16.282.779 16.232.536 16.640.453
Volum de negoci 16.082.104 16.045.152 16.432.593
Treballs realitzats per a l'actiu 2.476 3.904 4.168
Subvencions a l'explotació 8.684 9.288 7.944
Resta d'ingressos d'explotació 189.514 174.192 195.748
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 100.354 81.820 56.044
Variació existències productes acabats i en curs 29.780 14.721 10.545
Despeses d'explotació 15.332.906 15.319.809 15.656.089
Consum de mercaderies 9.991.306 9.832.419 10.060.909
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.584 99.802 108.110
Treballs realitzats per altres empreses 96.548 117.498 128.588
Despeses de personal 2.438.657 2.490.909 2.569.803
Sous i salaris 1.912.153 1.942.086 2.005.042
Càrregues socials i altres despeses de personal 526.505 548.823 564.760
Despeses en serveis exteriors 2.328.915 2.426.339 2.464.103
Dotacions per a amortitzacions 259.773 272.666 268.775
Resta de despeses d'explotació 139.124 80.176 55.801
Inversió bruta en actius materials 306.063 358.278 340.777
Inversió bruta en actius intangibles 39.216 43.852 35.385
Resultat de l'exercici 323.810 309.419 498.466
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.119 6.160 7.069
Nombre d'establiments 6.710 6.270 7.280
Persones ocupades 8.901 7.899 8.538
Ingressos d'explotació 339.562 304.782 314.840
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 18 158 516
Resta d'ingressos d'explotació 1.104 692 1.188
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -504 382 972
Variació existències productes acabats i en curs 4.214 333 -24
Despeses d'explotació 280.628 262.040 257.812
Consum de mercaderies 206.773 189.201 178.463
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.185 3.414 3.415
Treballs realitzats per altres empreses 1.296 545 289
Despeses de personal 21.384 27.191 31.656
Sous i salaris 17.076 20.486 24.305
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.308 6.705 7.350
Despeses en serveis exteriors 41.672 39.603 41.118
Dotacions per a amortitzacions 738 1.389 1.596
Resta de despeses d'explotació 580 699 1.275
Inversió bruta en actius materials 2.071 1.865 2.198
Inversió bruta en actius intangibles 193 67 320
Resultat de l'exercici 273 1.146 -1.755
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.409 2.498 2.424
Nombre d'establiments 2.547 2.643 2.557
Persones ocupades 8.888 8.813 8.877
Ingressos d'explotació 1.778.016 1.922.345 2.148.244
Volum de negoci 1.723.338 1.862.534 2.070.634
Treballs realitzats per a l'actiu 9.568 12.767 12.790
Subvencions a l'explotació 236 144 263
Resta d'ingressos d'explotació 44.874 46.900 64.556
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17.401 23.850 30.616
Variació existències productes acabats i en curs 629 2.090 3.696
Despeses d'explotació 1.749.726 1.849.544 2.088.233
Consum de mercaderies 1.095.201 1.166.693 1.359.912
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.040 9.518 9.348
Treballs realitzats per altres empreses 12.422 20.066 17.021
Despeses de personal 234.427 213.984 225.071
Sous i salaris 170.283 168.368 178.933
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.144 45.616 46.138
Despeses en serveis exteriors 336.724 396.820 416.444
Dotacions per a amortitzacions 33.984 36.177 52.703
Resta de despeses d'explotació 23.929 6.285 7.735
Inversió bruta en actius materials 33.033 43.958 31.168
Inversió bruta en actius intangibles 17.880 24.310 32.592
Resultat de l'exercici 477 42.681 42.773
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre; transport per canonades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 34.506 34.753 33.494
Nombre d'establiments 34.116 35.521 34.292
Persones ocupades 91.861 95.836 95.255
Ingressos d'explotació 9.120.854 9.121.988 9.214.827
Volum de negoci 8.294.626 8.267.860 8.305.404
Treballs realitzats per a l'actiu 13.810 4.714 3.812
Subvencions a l'explotació 670.100 702.522 740.490
Resta d'ingressos d'explotació 142.318 146.892 165.121
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.732 7.830 7.426
Variació existències productes acabats i en curs -173 1.234 2.216
Despeses d'explotació 7.804.724 7.803.269 8.223.249
Consum de mercaderies 29.091 57.658 37.111
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.305.834 1.083.221 1.174.455
Treballs realitzats per altres empreses 2.181.716 2.107.063 2.279.316
Despeses de personal 2.118.993 2.243.411 2.361.661
Sous i salaris 1.627.249 1.734.473 1.823.155
Càrregues socials i altres despeses de personal 491.745 508.939 538.506
Despeses en serveis exteriors 1.722.248 1.825.585 1.878.005
Dotacions per a amortitzacions 431.787 464.545 475.717
Resta de despeses d'explotació 15.055 21.786 16.983
Inversió bruta en actius materials 561.199 542.126 752.896
Inversió bruta en actius intangibles 19.404 19.538 23.550
Resultat de l'exercici 231.779 309.606 182.106
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 89 92 70
Nombre d'establiments 85 101 84
Persones ocupades 315 421 440
Ingressos d'explotació 85.548 111.853 124.741
Volum de negoci 83.542 110.378 121.088
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 18 23 61
Resta d'ingressos d'explotació 1.987 1.452 3.592
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 75 162 192
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ -196
Despeses d'explotació 71.698 89.441 105.588
Consum de mercaderies 309 1.790 1.066
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.703 15.214 21.777
Treballs realitzats per altres empreses 22.891 22.832 24.608
Despeses de personal 8.003 13.287 15.269
Sous i salaris 6.200 10.624 12.205
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.803 2.663 3.064
Despeses en serveis exteriors 23.625 30.239 32.533
Dotacions per a amortitzacions 4.694 6.417 9.087
Resta de despeses d'explotació 473 -339 1.247
Inversió bruta en actius materials 834 3.662 3.105
Inversió bruta en actius intangibles 17 80 26
Resultat de l'exercici 6.369 11.381 8.208
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 37 51 39
Nombre d'establiments 46 57 47
Persones ocupades 5.922 6.378 7.376
Ingressos d'explotació 2.970.333 3.170.503 3.278.119
Volum de negoci 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Treballs realitzats per a l'actiu 5.421 4.751 4.942
Subvencions a l'explotació 1.024 733 1.496
Resta d'ingressos d'explotació 38.134 48.507 43.647
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.159 -9.911 21.855
Variació existències productes acabats i en curs 370 -65 -1
Despeses d'explotació 2.879.913 2.963.433 3.057.978
Consum de mercaderies 4.619 120 6.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments 738.726 697.837 739.794
Treballs realitzats per altres empreses 10.821 14.749 12.664
Despeses de personal 360.842 424.084 433.180
Sous i salaris 285.299 346.860 349.671
Càrregues socials i altres despeses de personal 75.544 77.224 83.510
Despeses en serveis exteriors 1.698.408 1.753.928 1.768.098
Dotacions per a amortitzacions 57.386 55.662 59.968
Resta de despeses d'explotació 9.110 17.053 38.130
Inversió bruta en actius materials 12.102 11.490 154.677
Inversió bruta en actius intangibles 1.388 4.866 14.788
Resultat de l'exercici 83.665 144.209 170.945
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Emmagatzematge i activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.894 3.711 3.595
Nombre d'establiments 4.937 4.915 4.711
Persones ocupades 46.074 48.558 48.608
Ingressos d'explotació 10.516.187 10.306.557 11.064.803
Volum de negoci 10.106.199 10.077.921 10.556.250
Treballs realitzats per a l'actiu -1.100 4.367 8.672
Subvencions a l'explotació 169.246 22.131 158.081
Resta d'ingressos d'explotació 241.842 202.138 341.800
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.677 10.438 983
Variació existències productes acabats i en curs 786 -1.246 11.689
Despeses d'explotació 10.057.566 9.023.796 9.635.174
Consum de mercaderies 289.112 139.592 264.987
Consum de primeres matèries i altres proveïments 669.055 637.317 590.956
Treballs realitzats per altres empreses 4.196.958 3.931.090 3.927.966
Despeses de personal 1.854.793 1.923.615 2.002.430
Sous i salaris 1.444.903 1.510.881 1.562.152
Càrregues socials i altres despeses de personal 409.890 412.734 440.278
Despeses en serveis exteriors 1.732.768 1.760.768 1.925.390
Dotacions per a amortitzacions 532.220 524.956 686.106
Resta de despeses d'explotació 782.660 106.458 237.339
Inversió bruta en actius materials 485.541 634.812 627.027
Inversió bruta en actius intangibles 69.068 60.752 38.617
Resultat de l'exercici 880.073 1.131.785 1.203.473
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.732 2.727 3.921
Nombre d'establiments 2.471 3.728 4.784
Persones ocupades 15.720 16.567 17.280
Ingressos d'explotació 1.032.481 1.038.818 1.154.314
Volum de negoci 994.281 1.017.720 1.116.787
Treballs realitzats per a l'actiu 61 59 71
Subvencions a l'explotació 28.863 10.687 19.555
Resta d'ingressos d'explotació 9.276 10.352 17.900
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 542 -34 8.322
Variació existències productes acabats i en curs 796 140 692
Despeses d'explotació 1.030.912 1.079.264 1.168.660
Consum de mercaderies 5.486 4.690 5.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.918 24.695 33.004
Treballs realitzats per altres empreses 418.874 427.304 495.073
Despeses de personal 363.799 390.764 381.422
Sous i salaris 293.035 313.911 302.588
Càrregues socials i altres despeses de personal 70.764 76.853 78.834
Despeses en serveis exteriors 176.986 190.562 197.504
Dotacions per a amortitzacions 26.594 26.741 29.170
Resta de despeses d'explotació 7.256 14.507 27.407
Inversió bruta en actius materials 16.843 21.801 14.234
Inversió bruta en actius intangibles 4.835 2.587 790
Resultat de l'exercici -3.847 -30.128 -4.617
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'allotjament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 4.595 4.433 4.512
Nombre d'establiments 5.024 5.135 5.199
Persones ocupades 52.093 51.210 51.873
Ingressos d'explotació 4.801.777 4.914.016 4.873.085
Volum de negoci 4.674.736 4.759.085 4.695.028
Treballs realitzats per a l'actiu 1.608 1.547 20.270
Subvencions a l'explotació 10.788 14.689 10.888
Resta d'ingressos d'explotació 114.646 138.696 146.899
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.103 4.271 -7.086
Variació existències productes acabats i en curs -1.497 -129 121
Despeses d'explotació 4.188.805 4.235.576 4.329.431
Consum de mercaderies 43.228 44.762 64.453
Consum de primeres matèries i altres proveïments 535.078 482.198 528.661
Treballs realitzats per altres empreses 250.420 205.835 181.661
Despeses de personal 1.291.385 1.287.646 1.365.271
Sous i salaris 995.071 994.498 1.059.567
Càrregues socials i altres despeses de personal 296.313 293.148 305.704
Despeses en serveis exteriors 1.638.168 1.814.183 1.702.276
Dotacions per a amortitzacions 333.238 332.981 367.401
Resta de despeses d'explotació 97.289 67.972 119.708
Inversió bruta en actius materials 375.598 448.733 411.961
Inversió bruta en actius intangibles 14.603 17.329 20.669
Resultat de l'exercici 347.694 469.268 370.855
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de menjar i begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 44.890 43.415 41.588
Nombre d'establiments 45.869 47.929 45.883
Persones ocupades 187.497 197.427 201.475
Ingressos d'explotació 8.434.803 9.312.570 9.613.524
Volum de negoci 8.319.585 9.145.686 9.507.652
Treballs realitzats per a l'actiu 297 707 3.216
Subvencions a l'explotació 8.356 16.382 5.504
Resta d'ingressos d'explotació 106.566 149.796 97.152
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 19.603 20.409 -32
Variació existències productes acabats i en curs 12.124 6.183 7.374
Despeses d'explotació 7.910.737 8.673.541 9.046.231
Consum de mercaderies 62.020 54.393 188.883
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.457.542 3.707.679 3.581.485
Treballs realitzats per altres empreses 30.326 28.796 53.224
Despeses de personal 2.601.070 2.991.113 3.145.059
Sous i salaris 2.025.825 2.333.947 2.462.004
Càrregues socials i altres despeses de personal 575.245 657.166 683.055
Despeses en serveis exteriors 1.540.691 1.716.228 1.824.581
Dotacions per a amortitzacions 198.250 227.691 215.361
Resta de despeses d'explotació 20.838 -52.360 37.639
Inversió bruta en actius materials 250.926 302.247 304.027
Inversió bruta en actius intangibles 25.402 50.235 30.540
Resultat de l'exercici 136.344 160.023 141.231
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.279 2.184 2.250
Nombre d'establiments 2.280 2.270 2.363
Persones ocupades 12.687 12.609 12.779
Ingressos d'explotació 1.940.861 1.968.537 1.949.045
Volum de negoci 1.836.266 1.876.456 1.851.933
Treballs realitzats per a l'actiu 10.975 12.677 13.566
Subvencions a l'explotació 11.953 12.470 12.713
Resta d'ingressos d'explotació 81.668 66.933 70.834
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -118 5.602 19.384
Variació existències productes acabats i en curs 1.622 8.147 -1.086
Despeses d'explotació 1.857.890 1.880.346 1.861.912
Consum de mercaderies 201.122 248.859 264.708
Consum de primeres matèries i altres proveïments 187.852 129.556 115.241
Treballs realitzats per altres empreses 266.770 266.786 254.834
Despeses de personal 522.658 541.530 543.773
Sous i salaris 420.111 430.550 433.933
Càrregues socials i altres despeses de personal 102.547 110.980 109.840
Despeses en serveis exteriors 570.754 588.926 560.079
Dotacions per a amortitzacions 74.692 73.149 72.214
Resta de despeses d'explotació 34.042 31.540 51.064
Inversió bruta en actius materials 14.179 15.818 11.228
Inversió bruta en actius intangibles 60.045 76.952 56.817
Resultat de l'exercici 80.554 56.075 57.929
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.671 1.794 1.719
Nombre d'establiments 1.697 1.882 1.783
Persones ocupades 6.830 7.051 7.700
Ingressos d'explotació 1.498.270 1.544.562 1.831.888
Volum de negoci 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Treballs realitzats per a l'actiu 7.766 27.866 31.333
Subvencions a l'explotació 18.625 46.711 71.870
Resta d'ingressos d'explotació 17.952 17.000 24.612
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -995 1.892 1.553
Variació existències productes acabats i en curs 2.119 4.609 1.971
Despeses d'explotació 1.428.592 1.467.588 1.701.371
Consum de mercaderies 556.141 589.647 732.412
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.619 43.373 65.787
Treballs realitzats per altres empreses 254.450 207.368 211.345
Despeses de personal 218.725 227.992 263.637
Sous i salaris 175.467 184.498 214.060
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.258 43.494 49.577
Despeses en serveis exteriors 229.449 255.609 305.768
Dotacions per a amortitzacions 111.769 137.723 113.584
Resta de despeses d'explotació 25.440 5.876 8.836
Inversió bruta en actius materials 27.375 18.406 18.103
Inversió bruta en actius intangibles 44.555 107.264 50.924
Resultat de l'exercici 67.970 79.814 109.365
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 236 211 186
Nombre d'establiments 265 242 218
Persones ocupades 4.959 5.078 5.043
Ingressos d'explotació 489.506 471.053 481.116
Volum de negoci 207.633 193.219 186.891
Treballs realitzats per a l'actiu 548 547 541
Subvencions a l'explotació 272.723 270.387 284.318
Resta d'ingressos d'explotació 8.603 6.899 9.366
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4 23 -102
Variació existències productes acabats i en curs -3.297 -1.600 2.376
Despeses d'explotació 550.011 539.308 562.349
Consum de mercaderies 11.771 3.344 2.731
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.305 68.709 61.804
Treballs realitzats per altres empreses 28.431 27.481 20.689
Despeses de personal 268.421 271.085 294.947
Sous i salaris 213.018 213.086 236.331
Càrregues socials i altres despeses de personal 55.403 57.999 58.616
Despeses en serveis exteriors 145.746 139.845 152.030
Dotacions per a amortitzacions 23.069 25.009 28.140
Resta de despeses d'explotació 7.268 3.834 2.009
Inversió bruta en actius materials 5.629 11.023 12.651
Inversió bruta en actius intangibles 5.900 12.026 18.490
Resultat de l'exercici -24.677 -22.871 -29.790
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.117 1.205 1.478
Nombre d'establiments 1.238 1.449 1.929
Persones ocupades 8.435 8.886 10.337
Ingressos d'explotació 4.433.184 5.305.632 5.219.914
Volum de negoci 4.289.180 4.723.672 4.814.934
Treballs realitzats per a l'actiu 74.013 79.079 85.176
Subvencions a l'explotació 19.300 425.782 249.187
Resta d'ingressos d'explotació 50.692 77.099 70.617
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -8.000 -1.587 -1.648
Variació existències productes acabats i en curs -478 1.751 -206
Despeses d'explotació 3.854.221 4.484.615 4.470.938
Consum de mercaderies 561.390 543.460 548.438
Consum de primeres matèries i altres proveïments 487.037 543.935 624.266
Treballs realitzats per altres empreses 589.195 1.166.081 979.369
Despeses de personal 584.743 495.122 580.554
Sous i salaris 474.264 387.209 462.681
Càrregues socials i altres despeses de personal 110.480 107.913 117.873
Despeses en serveis exteriors 929.831 998.977 1.028.978
Dotacions per a amortitzacions 562.252 595.512 591.363
Resta de despeses d'explotació 139.772 141.529 117.969
Inversió bruta en actius materials 378.305 286.291 283.825
Inversió bruta en actius intangibles 67.275 64.936 33.355
Resultat de l'exercici 311.770 423.645 359.201
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 9.204 10.026 10.525
Nombre d'establiments 8.782 10.245 10.920
Persones ocupades 51.843 56.952 61.797
Ingressos d'explotació 5.864.725 6.383.869 7.148.517
Volum de negoci 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Treballs realitzats per a l'actiu 106.089 126.261 111.025
Subvencions a l'explotació 27.175 19.499 21.667
Resta d'ingressos d'explotació 85.457 57.333 91.615
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.734 1.534 8.160
Variació existències productes acabats i en curs 80.914 -75.940 7.420
Despeses d'explotació 5.662.345 5.901.502 6.902.706
Consum de mercaderies 190.645 205.326 221.411
Consum de primeres matèries i altres proveïments 353.199 387.297 452.145
Treballs realitzats per altres empreses 875.322 825.836 1.054.942
Despeses de personal 2.129.228 2.353.451 2.666.972
Sous i salaris 1.670.333 1.863.405 2.103.870
Càrregues socials i altres despeses de personal 458.895 490.046 563.102
Despeses en serveis exteriors 1.765.533 1.801.000 1.944.446
Dotacions per a amortitzacions 302.596 288.049 341.244
Resta de despeses d'explotació 45.822 40.544 221.546
Inversió bruta en actius materials 74.077 114.161 114.854
Inversió bruta en actius intangibles 450.250 422.277 251.408
Resultat de l'exercici 29.208 114.819 17.310
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.027 1.192 959
Nombre d'establiments 1.013 1.241 1.009
Persones ocupades 5.458 6.388 6.411
Ingressos d'explotació 479.652 579.093 617.550
Volum de negoci 464.674 557.531 597.662
Treballs realitzats per a l'actiu 7.917 9.670 8.059
Subvencions a l'explotació 3.051 5.668 4.200
Resta d'ingressos d'explotació 4.010 6.224 7.629
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 39 785 -452
Variació existències productes acabats i en curs 186 -182 89
Despeses d'explotació 427.210 533.907 439.246
Consum de mercaderies 8.483 14.413 17.029
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.964 30.499 25.358
Treballs realitzats per altres empreses 39.568 45.776 54.692
Despeses de personal 187.803 238.560 249.998
Sous i salaris 147.841 187.208 197.088
Càrregues socials i altres despeses de personal 39.963 51.351 52.909
Despeses en serveis exteriors 136.320 169.529 194.628
Dotacions per a amortitzacions 28.346 28.064 26.416
Resta de despeses d'explotació 4.726 7.066 -128.874
Inversió bruta en actius materials 6.916 7.714 13.015
Inversió bruta en actius intangibles 11.894 10.169 5.980
Resultat de l'exercici 40.476 23.332 175.423
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 43.304 43.373 44.683
Nombre d'establiments 43.507 46.841 46.392
Persones ocupades 60.086 65.033 67.874
Ingressos d'explotació 6.473.389 7.472.993 7.688.199
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386 85.034 32.918
Subvencions a l'explotació 71.096 24.676 24.081
Resta d'ingressos d'explotació 304.314 598.218 353.852
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -116.706 -627.182 -135.461
Variació existències productes acabats i en curs -75.751 -211.993 -84.795
Despeses d'explotació 4.691.724 6.078.067 5.535.096
Consum de mercaderies 292.064 1.036.792 577.462
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312 196.221 63.872
Treballs realitzats per altres empreses 170.328 231.413 193.693
Despeses de personal 982.525 1.164.167 1.273.221
Sous i salaris 807.865 950.167 1.043.787
Càrregues socials i altres despeses de personal 174.660 214.000 229.434
Despeses en serveis exteriors 1.783.396 2.101.455 2.065.059
Dotacions per a amortitzacions 1.088.468 1.089.082 1.083.890
Resta de despeses d'explotació 195.630 258.937 277.900
Inversió bruta en actius materials 2.134.892 2.655.573 1.896.896
Inversió bruta en actius intangibles 18.085 25.673 46.898
Resultat de l'exercici 1.297.609 1.131.663 2.285.218
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques i de comptabilitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 24.943 25.270 25.528
Nombre d'establiments 25.023 26.060 26.528
Persones ocupades 65.670 69.533 71.752
Ingressos d'explotació 4.755.149 4.927.484 4.776.606
Volum de negoci 4.577.427 4.830.137 4.658.588
Treballs realitzats per a l'actiu 1.737 1.677 7.679
Subvencions a l'explotació 8.126 1.721 1.747
Resta d'ingressos d'explotació 167.859 93.949 108.592
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 184 -4.660 363
Variació existències productes acabats i en curs 2.589 4.078 5.539
Despeses d'explotació 3.696.955 3.825.253 3.802.806
Consum de mercaderies 6.071 13.091 6.049
Consum de primeres matèries i altres proveïments 90.111 108.618 105.915
Treballs realitzats per altres empreses 237.431 304.084 257.855
Despeses de personal 1.671.034 1.659.148 1.692.158
Sous i salaris 1.372.820 1.321.972 1.358.352
Càrregues socials i altres despeses de personal 298.214 337.176 333.806
Despeses en serveis exteriors 1.466.318 1.615.200 1.601.291
Dotacions per a amortitzacions 106.198 77.204 73.101
Resta de despeses d'explotació 119.792 47.909 66.437
Inversió bruta en actius materials 103.447 76.033 122.232
Inversió bruta en actius intangibles 15.648 30.491 31.890
Resultat de l'exercici 324.177 123.258 251.190
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.088 5.456 6.529
Nombre d'establiments 5.143 5.679 6.754
Persones ocupades 24.718 26.473 32.805
Ingressos d'explotació 3.146.559 3.341.899 4.080.779
Volum de negoci 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Treballs realitzats per a l'actiu 9.169 15.425 21.905
Subvencions a l'explotació 12.294 14.347 18.153
Resta d'ingressos d'explotació 279.048 287.083 267.766
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.067 -4.944 2.107
Variació existències productes acabats i en curs 1.329 2.075 551
Despeses d'explotació 3.323.632 3.625.584 2.157.085
Consum de mercaderies 114.981 136.690 402.431
Consum de primeres matèries i altres proveïments 137.379 190.075 137.546
Treballs realitzats per altres empreses 249.496 290.103 249.723
Despeses de personal 1.371.808 1.391.766 1.857.144
Sous i salaris 1.110.280 1.126.353 1.507.320
Càrregues socials i altres despeses de personal 261.528 265.414 349.824
Despeses en serveis exteriors 1.204.524 1.180.546 1.561.192
Dotacions per a amortitzacions 120.588 106.538 158.813
Resta de despeses d'explotació 124.856 329.865 -2.209.764
Inversió bruta en actius materials 102.696 199.155 150.946
Inversió bruta en actius intangibles 103.653 65.476 83.405
Resultat de l'exercici 1.725.911 -454.389 6.022.586
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 19.811 19.776 20.732
Nombre d'establiments 19.239 20.216 21.194
Persones ocupades 47.548 50.145 54.543
Ingressos d'explotació 4.177.693 4.223.958 4.436.686
Volum de negoci 3.809.339 4.090.001 4.291.462
Treballs realitzats per a l'actiu 28.893 43.501 59.787
Subvencions a l'explotació 316.362 47.933 44.334
Resta d'ingressos d'explotació 23.099 42.523 41.103
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 338 -1.796 6.645
Variació existències productes acabats i en curs 23.176 16.914 5.451
Despeses d'explotació 3.513.348 3.642.913 3.831.141
Consum de mercaderies 109.502 97.564 137.580
Consum de primeres matèries i altres proveïments 461.456 473.201 469.125
Treballs realitzats per altres empreses 597.747 785.789 744.659
Despeses de personal 1.258.186 1.282.986 1.444.549
Sous i salaris 994.388 1.003.244 1.140.821
Càrregues socials i altres despeses de personal 263.798 279.742 303.728
Despeses en serveis exteriors 894.961 882.230 934.997
Dotacions per a amortitzacions 164.101 86.138 89.951
Resta de despeses d'explotació 27.395 35.006 10.280
Inversió bruta en actius materials 90.545 71.575 96.358
Inversió bruta en actius intangibles 42.078 144.115 61.731
Resultat de l'exercici 148.929 227.880 229.192
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.314 1.392 1.477
Nombre d'establiments 1.407 1.559 1.673
Persones ocupades 13.716 15.523 16.596
Ingressos d'explotació 985.731 1.209.284 1.299.354
Volum de negoci 436.378 559.509 604.032
Treballs realitzats per a l'actiu 51.496 80.464 104.816
Subvencions a l'explotació 471.849 520.057 543.981
Resta d'ingressos d'explotació 26.009 49.253 46.525
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.270 1.989 -1.226
Variació existències productes acabats i en curs 6.892 -292 2.297
Despeses d'explotació 1.002.992 1.224.932 1.346.229
Consum de mercaderies 13.331 31.516 34.255
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.667 81.203 90.624
Treballs realitzats per altres empreses 62.072 89.493 89.614
Despeses de personal 495.387 554.114 595.716
Sous i salaris 383.420 434.181 469.136
Càrregues socials i altres despeses de personal 111.967 119.933 126.580
Despeses en serveis exteriors 242.847 320.294 366.060
Dotacions per a amortitzacions 80.893 113.090 129.127
Resta de despeses d'explotació 36.796 35.222 40.835
Inversió bruta en actius materials 66.728 63.671 78.836
Inversió bruta en actius intangibles 55.804 83.930 95.997
Resultat de l'exercici 12.818 -22.635 -55.259
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat i estudis de mercat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 9.674 9.000 9.784
Nombre d'establiments 9.187 9.327 9.901
Persones ocupades 26.518 27.953 30.775
Ingressos d'explotació 3.910.854 4.255.139 4.418.321
Volum de negoci 3.826.925 4.165.011 4.347.869
Treballs realitzats per a l'actiu 3.397 2.826 4.325
Subvencions a l'explotació 1.431 12.700 2.191
Resta d'ingressos d'explotació 79.101 74.602 63.936
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -121 773 18.197
Variació existències productes acabats i en curs 70 2.594 32
Despeses d'explotació 3.665.664 3.971.170 4.152.893
Consum de mercaderies 1.451.344 1.552.639 1.725.236
Consum de primeres matèries i altres proveïments 275.879 202.459 209.907
Treballs realitzats per altres empreses 406.708 547.107 492.262
Despeses de personal 692.286 792.295 867.860
Sous i salaris 554.994 637.977 694.376
Càrregues socials i altres despeses de personal 137.292 154.319 173.484
Despeses en serveis exteriors 698.213 725.311 730.817
Dotacions per a amortitzacions 50.954 81.760 44.987
Resta de despeses d'explotació 90.279 69.599 81.823
Inversió bruta en actius materials 50.625 37.862 55.499
Inversió bruta en actius intangibles 18.624 8.405 12.175
Resultat de l'exercici 353.790 370.318 179.264
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 14.494 15.653 15.600
Nombre d'establiments 13.691 16.147 16.401
Persones ocupades 23.235 27.505 27.928
Ingressos d'explotació 1.351.319 1.734.525 1.937.690
Volum de negoci 1.288.639 1.641.498 1.830.842
Treballs realitzats per a l'actiu 29.833 51.939 53.194
Subvencions a l'explotació 18.506 25.792 36.916
Resta d'ingressos d'explotació 14.341 15.297 16.738
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.564 796 -283
Variació existències productes acabats i en curs 379 4.485 3.295
Despeses d'explotació 1.017.622 1.279.903 1.446.784
Consum de mercaderies 27.511 38.590 43.340
Consum de primeres matèries i altres proveïments 107.916 104.786 130.328
Treballs realitzats per altres empreses 138.951 243.215 254.259
Despeses de personal 403.982 501.038 528.805
Sous i salaris 315.358 397.629 419.655
Càrregues socials i altres despeses de personal 88.625 103.409 109.151
Despeses en serveis exteriors 290.608 315.407 408.080
Dotacions per a amortitzacions 39.454 65.053 71.121
Resta de despeses d'explotació 9.198 11.814 10.851
Inversió bruta en actius materials 31.208 40.065 41.312
Inversió bruta en actius intangibles 27.768 62.009 79.181
Resultat de l'exercici 105.074 151.098 183.059
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.462 1.419 1.493
Nombre d'establiments 1.530 1.514 1.624
Persones ocupades 4.120 4.323 4.610
Ingressos d'explotació 175.654 206.271 217.002
Volum de negoci 172.952 199.648 215.117
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 268 106
Subvencions a l'explotació 72 990 487
Resta d'ingressos d'explotació 2.630 5.365 1.292
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 572 67 -130
Variació existències productes acabats i en curs -16 339 375
Despeses d'explotació 153.527 181.054 187.442
Consum de mercaderies 43.808 47.646 46.662
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.915 20.437 20.503
Treballs realitzats per altres empreses 7.990 9.886 9.284
Despeses de personal 51.450 64.116 69.965
Sous i salaris 40.466 50.804 54.664
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.984 13.312 15.301
Despeses en serveis exteriors 31.597 34.950 36.625
Dotacions per a amortitzacions 3.195 3.441 3.835
Resta de despeses d'explotació 572 578 568
Inversió bruta en actius materials 10.301 10.032 5.988
Inversió bruta en actius intangibles 105 137 322
Resultat de l'exercici 3.718 3.833 4.570
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats de lloguer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.404 3.101 2.918
Nombre d'establiments 3.607 3.560 3.484
Persones ocupades 9.480 10.052 10.366
Ingressos d'explotació 2.071.306 2.312.784 2.484.109
Volum de negoci 1.991.660 2.227.237 2.395.723
Treballs realitzats per a l'actiu 9.669 8.678 8.267
Subvencions a l'explotació 7.447 7.755 8.475
Resta d'ingressos d'explotació 62.530 69.113 71.644
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.675 -11.562 58.284
Variació existències productes acabats i en curs 3.735 3.044 2.859
Despeses d'explotació 1.828.697 2.071.241 2.255.663
Consum de mercaderies 215.616 64.604 172.520
Consum de primeres matèries i altres proveïments 288.425 486.439 414.230
Treballs realitzats per altres empreses 140.310 166.104 174.779
Despeses de personal 257.209 287.500 314.688
Sous i salaris 201.696 225.510 248.333
Càrregues socials i altres despeses de personal 55.513 61.991 66.354
Despeses en serveis exteriors 522.276 579.033 634.832
Dotacions per a amortitzacions 421.779 471.454 520.888
Resta de despeses d'explotació -16.918 16.107 23.726
Inversió bruta en actius materials 777.054 461.494 560.707
Inversió bruta en actius intangibles 4.331 10.364 6.415
Resultat de l'exercici 152.658 131.350 101.414
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.091 1.127 1.232
Nombre d'establiments 1.315 1.477 1.623
Persones ocupades 51.521 57.492 60.658
Ingressos d'explotació 1.414.032 1.646.508 1.746.795
Volum de negoci 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Treballs realitzats per a l'actiu 736 776 1.005
Subvencions a l'explotació 3.721 3.742 3.536
Resta d'ingressos d'explotació 4.103 3.829 3.863
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -103 -17 33
Variació existències productes acabats i en curs 67 -187 154
Despeses d'explotació 1.353.618 1.552.009 1.663.392
Consum de mercaderies 2.604 450 486
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.878 3.868 10.736
Treballs realitzats per altres empreses 16.225 27.731 22.291
Despeses de personal 1.206.114 1.383.437 1.477.362
Sous i salaris 910.371 1.044.628 1.113.425
Càrregues socials i altres despeses de personal 295.744 338.808 363.937
Despeses en serveis exteriors 114.791 125.604 141.569
Dotacions per a amortitzacions 5.162 5.071 4.777
Resta de despeses d'explotació 3.844 5.848 6.171
Inversió bruta en actius materials 4.560 17.346 7.272
Inversió bruta en actius intangibles 1.575 4.159 7.798
Resultat de l'exercici 31.257 37.804 35.531
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.513 2.917 2.730
Nombre d'establiments 2.865 3.383 3.138
Persones ocupades 10.607 11.258 11.155
Ingressos d'explotació 3.180.358 3.557.408 4.072.226
Volum de negoci 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Treballs realitzats per a l'actiu 2.880 4.654 7.678
Subvencions a l'explotació 13.214 7.341 2.222
Resta d'ingressos d'explotació 60.298 64.681 70.809
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 479 133 915
Variació existències productes acabats i en curs 456 8 -3.005
Despeses d'explotació 3.082.191 3.428.606 3.931.629
Consum de mercaderies 1.608.673 1.817.138 2.395.414
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.396 8.665 10.748
Treballs realitzats per altres empreses 690.804 791.549 586.131
Despeses de personal 310.892 321.499 350.757
Sous i salaris 246.761 254.617 276.197
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.130 66.882 74.560
Despeses en serveis exteriors 401.372 422.053 495.530
Dotacions per a amortitzacions 23.343 31.722 23.684
Resta de despeses d'explotació 34.712 35.979 69.365
Inversió bruta en actius materials 12.063 8.939 9.950
Inversió bruta en actius intangibles 12.215 11.550 10.025
Resultat de l'exercici 74.012 85.651 78.673
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 532 579 579
Nombre d'establiments 585 697 676
Persones ocupades 18.885 21.547 23.072
Ingressos d'explotació 685.378 752.527 813.134
Volum de negoci 661.841 727.951 782.974
Treballs realitzats per a l'actiu 11.474 14.467 18.506
Subvencions a l'explotació 1.707 1.470 2.289
Resta d'ingressos d'explotació 10.356 8.639 9.365
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 670 172 626
Variació existències productes acabats i en curs 1.426 854 1.494
Despeses d'explotació 658.580 773.744 845.372
Consum de mercaderies 5.563 36.495 44.993
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.541 33.376 38.747
Treballs realitzats per altres empreses 29.726 41.962 41.182
Despeses de personal 448.718 528.668 579.441
Sous i salaris 338.702 398.965 437.480
Càrregues socials i altres despeses de personal 110.016 129.703 141.961
Despeses en serveis exteriors 82.860 104.141 106.254
Dotacions per a amortitzacions 18.662 17.091 19.982
Resta de despeses d'explotació 20.510 12.010 14.771
Inversió bruta en actius materials 7.117 10.254 13.529
Inversió bruta en actius intangibles 379 552 8.281
Resultat de l'exercici 7.760 28.445 30.699
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis a edificis i activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.196 6.954 7.464
Nombre d'establiments 8.054 7.598 8.559
Persones ocupades 115.764 120.283 122.595
Ingressos d'explotació 3.055.229 3.174.542 3.540.450
Volum de negoci 2.945.393 3.060.995 3.422.463
Treballs realitzats per a l'actiu 2.004 4.167 2.117
Subvencions a l'explotació 79.059 81.754 85.301
Resta d'ingressos d'explotació 28.773 27.625 30.570
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 75.839 286 3.280
Variació existències productes acabats i en curs 840 2.152 1.089
Despeses d'explotació 2.678.104 2.877.270 3.129.623
Consum de mercaderies 20.371 38.526 46.725
Consum de primeres matèries i altres proveïments 205.438 247.742 317.902
Treballs realitzats per altres empreses 184.562 184.869 185.039
Despeses de personal 1.826.829 1.934.037 2.069.896
Sous i salaris 1.392.445 1.475.216 1.576.218
Càrregues socials i altres despeses de personal 434.384 458.821 493.678
Despeses en serveis exteriors 362.695 399.589 431.029
Dotacions per a amortitzacions 56.008 54.611 59.551
Resta de despeses d'explotació 22.202 17.897 19.480
Inversió bruta en actius materials 46.843 38.770 62.016
Inversió bruta en actius intangibles 3.158 3.866 8.660
Resultat de l'exercici 51.965 65.149 75.295
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives d'oficina i auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 18.741 18.206 18.108
Nombre d'establiments 18.323 18.877 19.025
Persones ocupades 73.137 75.290 80.235
Ingressos d'explotació 4.270.298 4.097.355 4.467.770
Volum de negoci 3.967.457 3.907.334 4.277.338
Treballs realitzats per a l'actiu 2.179 9.418 9.027
Subvencions a l'explotació 110.652 41.679 95.339
Resta d'ingressos d'explotació 190.010 138.925 86.065
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 31.412 -3.726 1.323
Variació existències productes acabats i en curs 12.548 17.706 5.478
Despeses d'explotació 3.815.865 3.713.330 4.256.803
Consum de mercaderies 225.706 54.815 91.177
Consum de primeres matèries i altres proveïments 240.933 282.036 377.967
Treballs realitzats per altres empreses 571.382 543.445 584.962
Despeses de personal 1.466.618 1.556.550 1.664.922
Sous i salaris 1.131.595 1.215.209 1.288.688
Càrregues socials i altres despeses de personal 335.024 341.340 376.234
Despeses en serveis exteriors 1.152.857 1.156.700 1.257.133
Dotacions per a amortitzacions 108.900 128.800 170.150
Resta de despeses d'explotació 49.470 -9.016 110.491
Inversió bruta en actius materials 129.103 205.176 100.150
Inversió bruta en actius intangibles 59.469 61.781 60.802
Resultat de l'exercici 324.512 504.229 581.486
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.523 6.721 9.448
Nombre d'establiments 5.166 6.859 9.704
Persones ocupades 15.481 12.824 15.493
Ingressos d'explotació 694.278 862.074 1.093.708
Volum de negoci 596.365 725.683 938.019
Treballs realitzats per a l'actiu -29 461 526
Subvencions a l'explotació 77.095 119.401 136.856
Resta d'ingressos d'explotació 20.846 16.529 18.308
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 263 1.061 381
Variació existències productes acabats i en curs 366 622 309
Despeses d'explotació 585.750 683.370 930.459
Consum de mercaderies 58.436 55.279 101.558
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.347 24.525 31.539
Treballs realitzats per altres empreses 139.789 155.902 205.574
Despeses de personal 153.181 184.359 226.067
Sous i salaris 123.092 148.711 178.284
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.089 35.648 47.783
Despeses en serveis exteriors 199.543 234.305 325.069
Dotacions per a amortitzacions 17.935 17.774 24.962
Resta de despeses d'explotació 5.520 11.226 15.691
Inversió bruta en actius materials 11.976 18.054 18.860
Inversió bruta en actius intangibles 1.075 2.097 857
Resultat de l'exercici 76.314 71.726 39.361
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 806 1.473 470
Nombre d'establiments 849 1.643 655
Persones ocupades 4.763 5.503 4.546
Ingressos d'explotació 301.931 307.595 276.023
Volum de negoci 160.486 169.861 151.362
Treballs realitzats per a l'actiu 49 2 146
Subvencions a l'explotació 79.962 106.571 87.243
Resta d'ingressos d'explotació 61.434 31.161 37.272
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 66 196 1.684
Variació existències productes acabats i en curs 24 1.009 -259
Despeses d'explotació 289.448 279.591 260.363
Consum de mercaderies 9.789 7.763 9.359
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.426 3.984 1.618
Treballs realitzats per altres empreses 8.513 14.608 7.332
Despeses de personal 124.240 125.193 114.285
Sous i salaris 97.072 97.924 88.333
Càrregues socials i altres despeses de personal 27.168 27.269 25.952
Despeses en serveis exteriors 105.063 96.488 94.697
Dotacions per a amortitzacions 29.738 25.467 25.496
Resta de despeses d'explotació 10.679 6.087 7.576
Inversió bruta en actius materials 17.820 15.823 18.110
Inversió bruta en actius intangibles 4.489 4.214 1.392
Resultat de l'exercici 5.643 23.373 10.148
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 344 812 888
Nombre d'establiments 485 888 1.112
Persones ocupades 3.927 5.155 6.036
Ingressos d'explotació 651.794 1.238.836 1.529.948
Volum de negoci 633.072 1.213.959 1.493.555
Treballs realitzats per a l'actiu 24 2.228 1.118
Subvencions a l'explotació 21 38 43
Resta d'ingressos d'explotació 18.677 22.610 35.232
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 754 950 -535
Variació existències productes acabats i en curs -15 -856 -28
Despeses d'explotació 577.854 1.174.039 1.371.500
Consum de mercaderies 48.736 394.555 127.510
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.288 49.389 27.745
Treballs realitzats per altres empreses 81.261 149.442 526.638
Despeses de personal 112.218 136.840 162.304
Sous i salaris 89.849 108.807 129.377
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.369 28.033 32.926
Despeses en serveis exteriors 140.899 193.132 198.806
Dotacions per a amortitzacions 46.194 68.291 80.498
Resta de despeses d'explotació 128.257 182.389 248.000
Inversió bruta en actius materials 43.589 41.337 45.683
Inversió bruta en actius intangibles 20.152 33.565 38.067
Resultat de l'exercici 72.728 56.729 151.704
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 6.144 4.527 7.143
Nombre d'establiments 7.272 5.789 7.609
Persones ocupades 43.334 45.388 46.922
Ingressos d'explotació 2.946.999 2.906.991 3.008.622
Volum de negoci 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Treballs realitzats per a l'actiu 3.872 4.066 6.138
Subvencions a l'explotació 74.755 85.113 110.599
Resta d'ingressos d'explotació 241.327 164.434 130.414
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.876 5.405 -2.485
Variació existències productes acabats i en curs 3.340 1.669 15.298
Despeses d'explotació 2.709.555 2.701.619 2.846.573
Consum de mercaderies 104.011 143.224 143.131
Consum de primeres matèries i altres proveïments 64.769 51.212 57.900
Treballs realitzats per altres empreses 100.503 128.082 85.737
Despeses de personal 1.159.486 1.131.274 1.327.884
Sous i salaris 980.564 960.740 1.152.790
Càrregues socials i altres despeses de personal 178.923 170.535 175.094
Despeses en serveis exteriors 902.846 880.107 931.825
Dotacions per a amortitzacions 247.803 243.563 327.830
Resta de despeses d'explotació 130.138 124.155 -27.733
Inversió bruta en actius materials 268.578 153.050 420.737
Inversió bruta en actius intangibles 111.609 142.070 43.554
Resultat de l'exercici 332.763 110.390 76.519
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.388 4.704 4.842
Nombre d'establiments 5.348 4.952 5.040
Persones ocupades 9.701 8.570 8.771
Ingressos d'explotació 512.038 419.023 440.212
Volum de negoci 499.237 417.449 438.989
Treballs realitzats per a l'actiu 2.506 675 376
Subvencions a l'explotació 421 85 83
Resta d'ingressos d'explotació 9.874 814 764
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 34 -3.114 -2.261
Variació existències productes acabats i en curs 3.156 1.456 895
Despeses d'explotació 424.765 352.724 377.195
Consum de mercaderies 94.450 71.460 91.762
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.382 62.436 58.692
Treballs realitzats per altres empreses 50.608 27.067 27.130
Despeses de personal 143.213 121.725 122.570
Sous i salaris 113.344 96.001 95.593
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.869 25.724 26.977
Despeses en serveis exteriors 81.278 66.925 70.746
Dotacions per a amortitzacions 5.946 3.063 3.456
Resta de despeses d'explotació 1.889 48 2.840
Inversió bruta en actius materials 11.466 14.169 4.758
Inversió bruta en actius intangibles 2.349 1.355 945
Resultat de l'exercici 43.465 30.909 10.427
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 21.637 18.881 20.892
Nombre d'establiments 21.646 20.437 21.851
Persones ocupades 47.532 44.074 42.630
Ingressos d'explotació 1.227.812 1.435.783 1.384.088
Volum de negoci 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Treballs realitzats per a l'actiu 6 7.476 17.416
Subvencions a l'explotació 4.367 9.097 17.671
Resta d'ingressos d'explotació 36.126 23.731 17.975
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -14.594 4.302 2.206
Variació existències productes acabats i en curs 285 -235 3.844
Despeses d'explotació 1.102.085 1.208.017 1.189.304
Consum de mercaderies 136.567 134.758 120.676
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.764 107.350 65.024
Treballs realitzats per altres empreses 53.096 54.494 51.571
Despeses de personal 472.816 532.880 491.144
Sous i salaris 373.675 425.748 382.394
Càrregues socials i altres despeses de personal 99.141 107.132 108.751
Despeses en serveis exteriors 315.623 313.075 390.388
Dotacions per a amortitzacions 46.489 55.443 58.398
Resta de despeses d'explotació 5.731 10.016 12.103
Inversió bruta en actius materials 55.609 105.595 88.814
Inversió bruta en actius intangibles 2.029 8.635 3.261
Resultat de l'exercici 17.036 49.539 305.566
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç