Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

6.1. Classificacions i codis territorials

En l'àmbit de les classificacions, durant l'any 2021 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • Adaptació catalana de l'edició 2021 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2021).
 • Participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per actualitzar les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions.
 • Actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes (PRODCOM-EIP-2020).

Amb relació als codis territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • Actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius de l'estadística oficial a Catalunya.
 • A partir de l'establiment de les correspondències territorials entre les ABS de Catalunya i les respectives unitats territorials mínimes de població (UTMP) que en formen part, s'ha calculat les xifres de població de Catalunya per ABS, amb data 1 de gener de 2019.
 • Creació de la nova Nomenclatura d'agrupacions censals de Catalunya, a partir de les correspondències entre seccions censals i barris. Inici dels treballs de comprovació cartogràfica de les variacions anuals dels seccionats des del 1991 fins al 2020.
 • Col·laboració en el govern de les dades impulsat per l'administració digital, aportant la informació necessària relativa a les nomenclatures territorials.

Com cada any, s'ha participat en les reunions de la Comissió de Toponímia de Catalunya.

Pel que fa al sistema viari de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa d'establir el sistema viari integrat, a partir de la unió de la Base de dades municipal d'adreces de Catalunya (aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) i les bases de dades de carreteres i camins. El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • Idescat
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 • Autoritat del Transport Metropolità
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Direcció General de Carreteres
 • Alguns municipis
Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Nomenclatura combinada 2021 (NC-2021) Adaptació catalana de l'edició 2021 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2020 (PRODCOM-EIP-2020) Actualització de l'adaptació catalana

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits a persones físiques i jurídiques del Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció de dos nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2021 al Registre de fitxers estadístics.

Fitxers estadístics
Fitxers estadístics Actuació
Registre de fitxers estadístics Inscripció de dos fitxers del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat

Amb l'addició d'aquests fitxers als 119 que ja hi havia al final de l'any 2020, s'arriba a un total de 121 fitxers registrats.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics
Nom (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Enquesta de mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona (març 2020) Parcial9.228
Enquesta de mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona (novembre 2020) Parcial4.001
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a tota la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.