Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Defuncions
Mort de tota persona nascuda amb vida. Fins al 1974 es considerava defunció la mort d'una persona amb més de 24 hores de vida.
La major part de les taules es refereixen al municipi de residència del difunt, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció, ja que la majoria de les defuncions tenen lloc en centres sanitaris localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. No obstant això, des de l'any 1991 s'autoritza a inscriure la mort en el municipi de residència del difunt.
Esperança de vida en néixer
L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat per edat no varien en el futur. Es tracta d'un indicador sintètic que incorpora en una sola xifra l'experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes les edats.
Les dades de l'any 2012 i posteriors provenen de les taules de vida calculades pel Departament de Salut. Les dades d'anys anteriors provenen de les taules de vida elaborades per l'Idescat, que es calculen sobre mitjanes quinquennals en què l'any de referència de la taula correspon a l'any central del període.
Mortalitat infantil
Defuncions de nadons amb menys d'1 any d'edat.
Mortalitat menors de 5 anys
Defuncions de nens menors de 5 anys d'edat.
Mortalitat neonatal
Defuncions de nadons amb menys de 28 dies d'edat.
Mortalitat perinatal
Nascuts morts o morts fetals tardanes i defuncions de nadons amb menys de 7 dies d'edat.
Mortalitat postneonatal
Defuncions de nadons produïdes entre els 28 i els 365 dies d'edat.

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".