Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Procediment concursal. Per activitat principal (CCAE-09). Metodologia

  Definició de conceptes

  Procediment concursal
  Concurs. Les entitats o empreses en situació d'insolvència presenten el seu patrimoni a un concurs de creditors. Els òrgans jurídics amb competència mercantil són els que reben i gestionen els expedients presentats.

  Aspectes metodològics

  L'estadística del procediment concursal que elabora l' INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides, atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

  Les dades de procediment concursal s'obtenen dels jutjats amb competències mercantils; l'atribució es fa en funció del lloc on s'han iniciat els processos legals. Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporcionen uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

  Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".