Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Club esportiu
Associació privada amb personalitat jurídica i capaç d'actuar sense cap afany de lucre, formada per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física esportiva.
Federació esportiva
Entitat privada d'interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports reconeguts, constituïda bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre les seves finalitats socials inclou el foment i la pràctica de l'activitat física i esportiva . Pot estar constituïda també, s'hi s'escau, per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de persones físiques.
Llicència esportiva
Acreditació emesa per federació esportiva, consell esportiu o entitat esportiva a favor de l'esportista, per a la posada en pràctica de l'activitat física o la competició, i que comporta l'autorització i la vinculació amb l'organitzador de l'activitat. La seva durada pot ser anual, de temporada, o de durada inferior, i pot ser de tres tipus: federativa, escolar i d'activitat física.

Aspectes metodològics

Les dades de clubs i llicències les faciliten els Consells esportius i les Federacions esportives, atès que les llicències esportives les tramiten les entitats esportives (Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, DOGC núm 6139, de 31.05.2012).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".