Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Conflicte constitucional
Conjunt de procediments iniciats per una administració contra disposicions o actes d'una altra.
Desistiment
Acte on la part que ha exercit una acció judicial la retira o manifesta que no vol continuar amb les seves pretensions.
Recurs judicial
Acte que s'expressa davant de la instància judicial corresponent i pel qual es posa de manifest el desacord amb una resolució o sentència.
Requeriment
Instigació verbal o escrita, mitjançant una autoritat pública, a una persona perquè executi o s'abstingui d'executar un acte determinat.
Sentència
Declaració del judici i resolució del jutge.
Tribunal Constitucional
Està integrat per dotze membres, que ostenten el títol de magistrats del Tribunal Constitucional.
Els membres són nomenats pel Rei mitjançant un Reial decret.
Els membres són proposats per les dues cambres que integren les Corts Generals (quatre membres pel Congrés dels Diputats i quatre pel Senat), pel Govern (dos membres) i pel Consell General del Poder Judicial (dos membres).
La designació per a aquest càrrec es fa per nou anys i recau en ciutadans espanyols que són magistrats o fiscals, professors d'Universitat, funcionaris públics o advocats.
Han de ser juristes amb una reconeguda competència i més de quinze anys d'exercici professional.

Aspectes metodològics

El Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució. És únic en el seu ordre i amb jurisdicció a tot l'Estat, exerceix les competències definides a l'article 161 de la Constitució. El Tribunal Constitucional és independent dels altres òrgans constitucionals i només està sotmès a la Constitució i a la llei orgànica de la mateixa.

El sistema de competències jurisdiccionals atribuïdes actualment al Tribunal Constitucional és el següent:

  • Control de constitucionalitat de normes amb rang de llei, siguin de l'Estat o de les comunitats autònomes.
  • Recurs d'empara per violació de les llibertats i els drets inclosos a l'article 53.2 de la Constitució.
  • Conflictes constitucionals, o bé entre l'Estat i una o diverses comunitats autònomes, o entre dues o més comunitats autònomes, o bé entre òrgans constitucionals de l'Estat.
  • Conflicte en defensa de l'autonomia local.
  • Control previ de constitucionalitat de tractats internacionals.
  • Anul·lacions en defensa de la jurisdicció del tribunal.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".