Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Persona principal 45,8
Persona no principal 39,9
Total 42,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles