Índex de producció industrial. 2016. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 3,3% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives. Per grans sectors, tots van registrar increments: els béns de consum (3,6%), els béns intermedis (3,2%), els béns d'equipament (3,1%) i l'energia (2,8%). En aquest mateix període l'índex de producció industrial va créixer un 3,3%.

Per seccions, el subministrament d'aigua va créixer un 8,1% , les indústries manufactureres un 3,3%, i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat va registrar un increment del 2,0%; mentre que les indústries extractives van decréixer un 0,5%. Pel que fa a les divisions dins de les indústries manufactureres, les que més van créixer van ser les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (15,7%) i la fabricació de maquinària i equips mecànics (10,7%). En canvi, el decrement més elevat el van registrar les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−2,3%).

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra. També calcula l'IPI corregit d'efectes de calendari.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2636

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 2016. Dades definitives