Estimacions de població estacional. 2016

L'Aran i un total de 22 comarques van tenir població estacional de signe positiu l'any 2016, mentre que les 19 comarques restants van tenir població estacional de signe negatiu, segons les Estimacions de població estacional. En termes absoluts, el Tarragonès va ser la comarca amb més població estacional (44.317 persones ETCA) i la van seguir el Barcelonès (39.483) i el Baix Empordà (27.635). A l'altre extrem, entre les comarques amb població estacional de signe negatiu van destacar el Baix Llobregat (−32.832 persones ETCA) i el Vallès Occidental (−19.349).


El Pallars Sobirà (29,1%), Aran (25,3%), el Baix Empordà (20,8%) i la Cerdanya (19,7%) van ser les comarques amb més població estacional en termes relatius. A l'altra banda, hi ha 19 comarques on la població estacional era de signe negatiu, però en totes la disminució de població va ser inferior al 5% de la població empadronada.

Dels 220 municipis de què s'ofereixen resultats de l'any 2016, n'hi ha 88 que tenien una població estacional de signe positiu. En termes absoluts, a banda de Barcelona (que és el municipi de Catalunya que tenia més població estacional, amb 85.729 persones ETCA), van destacar Salou (23.305) i Lloret de Mar (16.941). En termes relatius cal parlar de Santa Susanna, perquè s'estima que la seva població estacional equivalia al 175,0% de la població empadronada al municipi. A continuació venen Salou i Tossa de Mar, amb un increment sobre la població resident que oscil·lava entre el 88,3% i el 86,5%.

L'Idescat ha incorporat millores en l'estimació de la població estacional i ha establert una nova base (2016), que incorpora la informació derivada de noves estadístiques, principalment de les de moviment turístic. Amb l'objectiu de facilitar la comparabilitat amb les dades de l'any 2016, l'Idescat ha revisat les estimacions de l'any 2015, d'acord amb els criteris d'aquesta nova base 2016.

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). Atesa la complexitat d'estimar la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, aquesta no ha estat considerada.

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

La població estacional ETCA o població estacional equivalent a temps complet anual es defineix com el saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia.

Població estacional ETCA = població no resident present ETCA – població resident absent ETCA

L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional, que es conceben com una activitat estadística de síntesi. Aquesta operació recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les dades es presenten per comarques i Aran, pels municipis majors de 5.000 habitants (empadronats o població ETCA) i les capitals comarcals.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2804

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població estacional. 2016