Enquesta de població activa. 2017

La taxa d'atur es va situar en el 13,4% de mitjana a Catalunya el 2017, amb un total de 507.200 persones desocupades, un 14,6% menys que al 2016, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 156.700 llars (el 5,2% del total de les llars catalanes), fet que representa un decrement del 16,1% interanual.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 3,9 punts respecte del 2016 i es va situar en el 30,4% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va augmentar un 2,9% interanual, fins a un valor mitjà de 3.275.300 persones, 559.800 de les quals feia menys d'un any que treballaven en aquella ocupació. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 71,8% el 2017, 1,7 punts més que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va créixer 0,2 punts respecte de l'any anterior i es va situar en el 73,6%, mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va augmentar 1,7 punts respecte el 2016 i es va situar en el 44,8% (38,8% en el cas dels homes i 50,6% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va decréixer lleugerament (0,9 punts) i va afectar el 17,1% de la població de 18 a 24 anys.

A Espanya la població desocupada va representar el 17,2% de la població activa i el nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 1.269.200 llars (el 6,9% del total), un 14,4% menys que el 2016.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'Enquesta de població activa per al 2017, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic dedicat a l'EPA.

L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2880

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa. 2017