Saltar al contingut principal

Recerca i desenvolupament. 2016

La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,46% a Catalunya l'any 2016, segons l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament. Aquesta xifra, inferior en 0,06 punts a la de l'any anterior (−3,7% en termes relatius), s'explica per la disminució registrada en tots els sectors: administració pública (−4,6%), ensenyament superior (−4,4%) i de les empreses i SIPSFL (−3,2%).

L'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament que realitza l'INE anualment té com a objectiu mesurar els recursos econòmics i humans destinats a aquesta activitat. L'Idescat amplia aquesta informació per a Catalunya desagregant variables com el personal en R+D segons investigadors, tècnics i altre personal de suport, la despesa en R+D com a despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i com a despesa de capital, i la despesa interna segons l'origen dels fons.