Skip to main content
Subgroups
Code Description
001 Escala superior
002 Escala mitjana
003 Escala bàsica
101 Membres del poder executiu i legislatiu, i membres del Consell General del Poder Judicial
102 Personal directiu de les administracions públiques
103 Membres del govern local
104 Dirigents d'organitzacions d'interès social
111 Directors generals i presidents executius
112 Directors de departaments de producció
113 Directors d'àrees i departaments especialitzats
121 Gerents d'empreses de comerç a l'engròs amb menys de deu assalariats
122 Gerents d'empreses de comerç al detall amb menys de deu assalariats
131 Gerents d'empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats
132 Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats
140 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
151 Gerents d'empreses de comerç a l'engròs sense assalariats
152 Gerents d'empreses de comerç al detall sense assalariats
161 Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats
162 Gerents d'empreses de restauració sense assalariats
170 Gerents d'altres empreses sense assalariats
201 Físics, químics i similars
202 Matemàtics, actuaris, estadístics i similars
203 Professionals de la informàtica de nivell superior
204 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit
205 Enginyers superiors i similars
211 Professionals de les ciències naturals
212 Metges i odontòlegs
213 Veterinaris
214 Farmacèutics
219 Altres professionals de la sanitat de nivell superior
221 Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior
222 Professors d'ensenyament secundari
223 Altres professionals de l'ensenyament
231 Advocats i fiscals
232 Jutges i magistrats
239 Altres professionals del dret
241 Professionals de l'organització i l'administració d'empreses
242 Economistes
243 Sociòlegs, historiadors, filòsofs, filòlegs, psicòlegs i similars
251 Escriptors i artistes creatius o interpretatius
252 Arxivers, bibliotecaris i professionals similars
253 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats
261 Professionals de les ciències físiques, químiques i similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
262 Professionals de les matemàtiques, l'estadística i professionals similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
263 Professionals de la informàtica de nivell mitjà
264 Arquitectes tècnics
265 Enginyers tècnics i similars
271 Professionals de les ciències naturals associats a titulacions de 1r cicle universitari
272 Infermers
281 Professors d'ensenyament primari i infantil
282 Professors d'educació especial
283 Professors tècnics de formació professional
291 Diplomats en comptabilitat, graduats socials i tècnics d'empreses i activitats turístiques
292 Ajudants d'arxiu, biblioteca i similars
293 Diplomats en treball social
294 Sacerdots de les diferents religions
295 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 1r cicle universitari, no classificats en altres apartats
301 Delineants i dissenyadors tècnics
302 Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria
303 Professionals tècnics de la informàtica
304 Operadors d'equips òptics i electrònics
305 Professionals de la navegació marítima
306 Professionals de la navegació aeronàutica
307 Tècnics en edificació, seguretat en el treball i control de qualitat
311 Tècnics en ciències naturals i professionals auxiliars similars
312 Tècnics en sanitat
313 Altres tècnics en sanitat no classificats en altres apartats
321 Tècnics en educació infantil i educació especial
322 Instructors de vol, navegació i conducció de vehicles
331 Professionals de suport d'operacions financeres i algunes operacions comercials
332 Representants de comerç i tècnics de vendes
341 Professionals de suport de gestió administrativa amb tasques administratives generals
342 Professionals de caràcter administratiu de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pròpies de les administracions públiques
351 Consignataris i agents en la contractació de mà d'obra
352 Tècnics especialistes de les forces de seguretat i detectius privats
353 Professionals de suport de la promoció social
354 Professionals del món artístic, l'espectacle i els esports
355 Auxiliars laics dels cultes
401 Auxiliars comptables i financers
402 Empleats de registre de materials, serveis de suport a la producció i el transport
410 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
421 Taquígrafs i mecanògrafs
422 Enregistradors de dades
430 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
440 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
451 Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina
452 Empleats d'agències de viatges, recepcionistes d'establiments que no siguin oficines i telefonistes
460 Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el públic
501 Cuiners i altres preparadors de menjars
502 Cambrers, bàrmans i similars
503 Caps de cuina, cambrers i similars
511 Auxiliars d'infermeria i similars
512 Treballadors que es dediquen a tenir cura de persones i similars, llevat dels auxiliars d'infermeria
513 Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors similars
514 Treballadors que atenen passatgers i similars
515 Majordoms, ecònoms i similars
519 Altres treballadors de serveis personals
521 Guàrdies civils
522 Policies
523 Bombers
524 Funcionaris de centres penitenciaris
525 Guàrdies jurats i personal de seguretat privada
529 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat
531 Models de moda, art i publicitat
532 Encarregats de secció d'un comerç i similars
533 Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants
601 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles
602 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles
611 Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes
612 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes
621 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuàries
622 Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars
623 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuàries
624 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats forestals i similars
631 Pescadors i treballadors per compte propi qualificats en activitats piscícoles
632 Pescadors i treballadors per compte d'altri qualificats en activitats piscícoles
701 Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció
702 Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis
703 Encarregats de pintors, empaperadors i similars
711 Paletes i paredadors
712 Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars
713 Fusters
714 Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció
721 Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors
722 Lampistes i instal·ladors de canonades
723 Electricistes de la construcció i similars
724 Pintors, envernissadors, empaperadors i similars
725 Personal de neteja de façanes d'edificis i escura-xemeneies
729 Altres treballadors d'acabats de la construcció i similars
731 Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metàl·liques i similars
732 Caps de taller de vehicles de motor
733 Caps de taller de màquines agrícoles i industrials, i motors d'avió
734 Caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics
741 Encarregats i capatassos de la mineria
742 Miners, pedrers, artillers metxers i picadors de pedra
751 Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques i treballadors similars
752 Ferrers, fabricants d'eines i similars
761 Mecànics i ajustadors de maquinària
762 Mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics
771 Mecànics de precisió en metalls i materials similars
772 Treballadors de les arts gràfiques i similars
773 Ceramistes, fabricants de productes de vidre i similars
774 Artesans de la fusta, el tèxtil, el cuir i materials similars
780 Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac
791 Treballadors del tractament de la fusta i similars
792 Ebenistes i treballadors similars
793 Treballadors de les indústries tèxtils, la confecció i similars
794 Treballadors de les indústries de la pell, el cuir i el calçat
801 Encarregats d'instal·lacions mineres
802 Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls
803 Encarregats de taller de vidrieria, ceràmica i similars
804 Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper
805 Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic
806 Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars
807 Caps d'equip d'operadors de robots industrials
811 Operadors d'instal·lacions d'extracció i explotació de minerals
812 Operadors d'instal·lacions d'obtenció i transformació de metalls
813 Operadors d'instal·lacions d'obtenció, transformació i manipulació del vidre i la ceràmica, i similars
814 Operadors d'instal·lacions de treball de la fusta i la fabricació de paper
815 Operadors de plantes industrials químiques
816 Operadors de plantes de producció d'energia i similars
817 Operadors de robots industrials
821 Encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls
822 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes químics
823 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i material plàstic
824 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta
825 Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper
826 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir
827 Encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
828 Encarregats de muntadors
831 Operadors de màquines de treballar metalls i altres productes minerals
832 Operadors de màquines de fabricar productes químics
833 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i plàstic
834 Operadors de màquines de fabricar productes de fusta
835 Operadors de màquines d'imprimir, enquadernar i fabricar productes de paper i cartó
836 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir
837 Operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
841 Muntadors i engalzadors
849 Altres muntadors i engalzadors
851 Maquinistes de locomotora i similars
852 Encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials
853 Operadors de maquinària agrícola mòbil
854 Operadors d'altres màquines mòbils
855 Mariners de coberta de vaixell i similars
861 Taxistes i conductors d'automòbils i furgonetes
862 Conductors d'autobusos
863 Conductors de camions
864 Conductors de motocicletes i ciclomotors
900 Venedors ambulants i similars
911 Empleats domèstics
912 Personal de neteja d'oficines, hotels i treballadors similars
921 Conserges d'edificis, netejavidres i similars
922 Vigilants, guardians i similars
931 Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer
932 Ordenances
933 Mossos d'equipatge i similars
934 Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de màquines expenedores
935 Escombriaires i obrers similars
941 Peons agrícoles
942 Peons ramaders
943 Peons agropecuaris
944 Peons forestals
945 Peons pesquers
950 Peons de la mineria
960 Peons de la construcció
970 Peons de les indústries manufactureres
980 Peons del transport i descarregadors