Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.453,9 1.397,5 2.851,4
Girona 207,3 187,7 395,1
Lleida 124,6 95,9 220,5
Tarragona 205,7 178,8 384,5
Total 1.991,6 1.859,9 3.851,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.