Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2022
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
De 16 a 19 anys 48,8 8,3 3,4 8,8 69,4
De 20 a 24 anys 177,6 26,6 16,1 21,4 241,7
De 25 a 54 anys 2.111,4 289,8 159,7 278,8 2.839,7
De 55 anys i més 513,5 70,3 41,4 75,5 700,6
Total 2.851,4 395,1 220,5 384,5 3.851,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.