Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Agricultura 21,2 12,7 18,9 24,0 76,8
Indústria 609,3 76,3 39,6 72,1 797,3
Construcció 309,4 61,0 32,2 59,5 462,1
Serveis 1.856,6 232,1 131,8 242,0 2.462,5
No classificables 122,0 16,3 5,9 14,4 158,7
Total 2.918,5 398,5 228,4 412,0 3.957,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.