Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Barcelona 2.533,0
Girona 344,0
Lleida 197,8
Tarragona 342,3
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.