Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Agricultura 50,7
Indústria 565,4
Construcció 222,9
Serveis 2.578,1
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.