Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Sexe
Catalunya. 2020
    Homes     Dones     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 1.106,2 1.141,0 2.247,2
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 104,9 58,9 163,9
Comandament intermedi 146,8 148,3 295,1
Director de petita, mitjana o gran empresa 40,8 24,7 65,5
Ocupat independent 11,3 14,8 26,0
No ho sap 6,3 5,3 11,6
Total 1.416,3 1.393,0 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.