Saltar al contingut principal

3. Serveis que s'ofereixen, compromisos de qualitat i instruments d'avaluació

Els serveis s'ofereixen en català, castellà i anglès (excepte els tuits).

Els serveis de Difusió d'estadístiques oficials, Comunicacions sobre resultats estadístics, Atenció personalitzada i Biblioteca són gratuïts. Els serveis d'Elaboració de resultats estadístics a mida i d'Expedició de certificacions tenen associat el pagament d'una taxa.

Les persones interessades en els serveis de la Carta de serveis poden emprar els diversos canals al seu abast, de preferència la pàgina web de l'Idescat, i també el telefònic i el presencial.

L'Idescat es compromet a prestar els seus serveis en els termes previstos en la seva descripció sempre que es puguin prestar en condicions de normalitat, és a dir, que els serveis no siguin pertorbats per causes fortuïtes o de força major que afectin la prestació.

Els compromisos assolits per l'Idescat a la Carta de serveis s'avaluaran anualment.

3.1. Difusió d'estadístiques oficials

L'Idescat difon al web els resultats de les estadístiques oficials que produeix i els resultats bàsics de les estadístiques que produeixen les altres institucions del Sistema estadístic de Catalunya, d'acord amb el calendari de difusió de resultats estadístics de l'Idescat. La difusió d'aquests resultats està regulada al Pla estadístic de Catalunya i als programes anuals d'actuació estadística.

El web també permet descarregar les estadístiques i accedir als resultats com a dades obertes, perquè els usuaris puguin reutilitzar-los.

El web també informa puntualment de les modificacions dels resultats estadístics que es produeixen de manera sobrevinguda per raons diverses.

Accés

Universal.

Cost

Gratuït.

Formes d'accés

Compromisos de qualitat

Acomplir les dates fixades al calendari de difusió de resultats estadístics, en més del 90% dels casos

Indicador: Percentatge de publicacions en termini. Objectiu: 90%. Valor: el 93% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Sistema d'informació del Calendari de difusió de resultats estadístics.

Difondre el 60% de les estadístiques abans de les 12 h i el 40% restant abans de les 14 h. del dia previst de publicació

Indicador: Percentatge de publicacions de les estadístiques previstes en el calendari a les 12 h. i a les 14 h del dia previst. Objectiu: 60% i 90% respectivament. Valor: el 74% i 97% respectivament l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Sistema d'informació del Calendari de difusió de resultats estadístics.

Difondre la modificació de les dades esmenades en un termini màxim de 48 hores, des de la detecció de la incidència

Indicador: Percentatge de modificacions detectades i gestionades dins de termini. Objectiu: Màxim de 48 h 90%. Valor: el 98% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Sistema d'informació del Registre de rectificacions.

3.2. Comunicacions sobre resultats estadístics

L'Idescat ofereix diferents tipus de serveis perquè els usuaris puguin estar puntualment informats de les actualitzacions dels resultats estadístics oficials del web:

 • Apartat Novetats al web
 • Calendari de resultats
 • Canal Twitter de l'Idescat

En el moment en què els resultats estadístics s'actualitzen a la web de l'Idescat, d'acord amb el calendari anunciat, es dona d'alta una novetat i se'n fa un tuit.

Els usuaris poden subscriure's a aquests serveis per rebre la informació actualitzada als seus dispositius, directament o a través d'un canal de continguts RSS.

Accés

Universal.

Cost

Gratuït.

Formes d'accés

Compromisos de qualitat

Publicar el calendari de difusió de resultats estadístics anual abans del 31 de desembre de l'any anterior

Indicador: Data de publicació del calendari anual. Objectiu: Data ≤ 31 de desembre. Valor: el 20 de desembre de 2018 l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Sistema d'informació del Calendari de difusió de resultats estadístics.

3.3. Atenció personalitzada

L'Idescat ofereix un servei d'informació als usuaris per part de professionals de l'estadística per atendre consultes i resoldre dubtes sobre informació estadística oficial.

Accés

Universal.

Cost

Gratuït.

Formes d'accés
 • Apartat Consultes i sol·licituds
 • Telefònica: +34 93 557 31 00
 • Presencial:
  • Via Laietana, 58, 08003 Barcelona. Biblioteca
 • Horaris d'atenció:
  • General: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  • Sense servei: el 24 i el 31 de desembre
  • Durant el mes d'agost no hi ha atenció presencial

Compromisos de qualitat

Resposta tècnica de les consultes ateses via internet en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud

Indicador: Percentatge de consultes respostes en el termini de 3 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud. Objectiu: 70%. Valor: el 72% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Registre electrònic del formulari de consultes.

Garantir un nivell de satisfacció en el servei d'atenció personalitzada de 7 sobre 10

Indicador: Mitjana de la valoració global del servei d'atenció personalitzada (entre 0 i 10). Objectiu: Mínim de 7 sobre 10. Valor: el 8 l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Enquestes de satisfacció anuals.

3.4. Elaboració de resultats estadístics a mida (resultats específics)

L'Idescat ofereix als usuaris un servei d'elaboració de resultats a mida (resultats específics) que no estan publicats al web de l'Idescat.

Accés

Universal.

Cost

Pagament d'una taxa fixada per la normativa corresponent i per les lleis pressupostàries.

Els pagaments es poden fer per transferència bancària o amb targeta de crèdit a l'apartat Pagaments.

Formes d'accés
 • Apartat Consultes i sol·licituds
 • Telefònica: +34 93 557 31 00
 • Presencial:
  • Via Laietana, 58. 08003 Barcelona. Biblioteca
 • Horaris d'atenció:
  • General: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  • Sense servei: el 24 i el 31 de desembre
  • Durant el mes d'agost no hi ha atenció presencial

Compromisos de qualitat

Informar l'usuari de l'acceptació de la sol·licitud en un termini màxim de 15 dies hàbils, llevat de les comandes complexes en què l'Idescat informarà del termini previst. Durant els mesos de juliol i agost, els terminis de lliurament de comandes poden ser superiors

Indicador: Percentatge de resposta a les sol·licituds abans de 15 dies hàbils. Objectiu: 90%. Valor: el 99% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Registre electrònic del formulari de consultes.

Garantir un nivell de satisfacció en el servei d'atenció personalitzada de 7 sobre 10

Indicador: Mitjana de la valoració global del servei d'atenció personalitzada (entre 0 i 10). Objectiu: Mínim de 7 sobre 10. Valor: el 8 l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Enquestes de satisfacció anual.

3.5. Expedició de certificacions

L'Idescat ofereix un servei d'expedició de certificacions dels resultats de les estadístiques oficials produïdes i incloses en els Programes anuals d'actuació estadística.

Accés

Universal.

Cost

Pagament d'una taxa fixada per la normativa corresponent i per les lleis pressupostàries.

Els pagaments es poden fer per transferència bancària o amb targeta de crèdit a l'apartat Pagaments.

Formes d'accés
 • Apartat Consultes i sol·licituds
 • Telefònica: +34 93 557 31 00
 • Presencial:
  • Via Laietana, 58. 08003 Barcelona. Biblioteca
 • Horaris d'atenció:
  • General: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  • Sense servei: el 24 i el 31 de desembre
  • Durant el mes d'agost no hi ha atenció presencial

Compromisos de qualitat

Informar l'usuari de l'acceptació de la sol·licitud i del pressupost en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud

Indicador: Percentatge de resposta a les sol·licituds abans de 3 dies hàbils. Objectiu: 90%. Valor: el 98% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Registre electrònic del formulari de consultes.

Lliurar les certificacions en un termini màxim de 7 dies hàbils des de l'acceptació del pressupost

Indicador: Percentatge de disponibilitat de les certificacions abans de 7 dies hàbils des de l'acceptació del pressupost. Objectiu: 7 dies com a màxim 90%. Valor: el 98% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Registre electrònic del formulari de consultes.

3.6. Biblioteca

L'Idescat ofereix un servei de biblioteca especialitzada en estadística oficial de Catalunya, que també té altres obres de referència complementàries.

El servei inclou la informació presencial, telefònica, la consulta en sala, i el préstec interbibliotecari.

Accés

Universal.

Cost

Gratuït.

Formes d'accés
 • Web de la Biblioteca
 • Telefònica: +34 93 557 31 00
 • Presencial:
  • Via Laietana, 58. 08003 Barcelona.
 • Horaris d'atenció:
  • General: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  • Sense servei: el 24 i el 31 de desembre
  • Durant el mes d'agost no hi ha atenció presencial

Compromisos de qualitat

Trametre l'obra sol·licitada en préstec interbibliotecari abans de 24 h (dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud)

Indicador: Obres trameses en préstec bibliotecari abans de 24 h. sobre el total. Objectiu: 90%. Valor: el 100% l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Registre d'obres sol·licitades en préstec interbibliotecari.

Garantir un nivell de satisfacció en el servei d'atenció personalitzada de 7 sobre 10

Indicador: Mitjana de la valoració global del servei d'atenció personalitzada (entre 0 i 10). Objectiu: Mínim de 7 sobre 10. Valor: el 8 l'any 2018.

Instrument d'avaluació: Enquestes de satisfacció anuals.